Хендрик (Хан Анри) де Буи (1867-1964).

Дети

  • Хендрик Томас де Буидж (1898-1976).
  • Альфред де Буи (1901-1997).
  • Ольга Эмили де Буи (1905-1960).
  • Энгелиен де Буй (1917).

Вакансии

1901 ок. Фото: Хильда Герарда де Буи-Буассевен (1877-1975), Хендрик Томас (Том) де Буи (1898-1976) и Хендрик (Хан Анри) де Буи (1867-1964)

  • 10-03-1906: Зуйдерзее близ Валкевена, Нидерланды: Фотограф Густава Малера с друзьями в Зейдерзе.
  • 27-12-1909: Амстердам: замужем 12,5 лет.

27-12-1909: Медная свадьба в Королевский Концертгебау, Амстердам, Нидерланды.

1910-1920. Хендрик (Хан Анри) де Буи (1867-1964) на его яхте. Густав Малер (1860-1911) назвал его «der sympathische Seeheld» (сочувствующий герой), имея в виду прошлую карьеру Буя во флоте.

11-04-1913 Члены правления Королевский Концертгебау. Фотография сделана по случаю 25-летия. Слева направо: Ян Дудок ван Хеель (1867-1930)Хенрикус Иоаннес ван Огтроп (1866-1914)Ричард ван Рис (1853-1939)Геррит Хендрик де Марез Ойенс (1811-1883)Хендрик (Хан Анри) де Буи (1867-1964) и Хендрик Фрейер (1876-1955). На спине офорт Густав Малер (1860-1911) by Эмиль Орлик (1870-1932).

09-09-1964 Некролог Хендрик (Хан Анри) де Буи (1867-1964).

Archive family de Booij / Booy (нидерландский язык)

Fragmenten uit de herinneringen en dagboeken van Hendrik de Booij, прямая связь между hebben op het Concertgebouw in de periode, Toen Hendrik de Booij van 1904–1905 гг. Администратор был в период с 1905 по 1938 год. Ook zijn enkele fragmenten daarna opgenomen tot 1957.   

1904-1906

19 января 1904 г. Хендрик де Бойдж бенумд тот администратор ван хет Концертгебау. 24 января 1904 года. Вы можете найти лучший вариант 4 февраля и 5 февраля в режиме реального времени. (zie aanhangsel: bestuur Concertgebouw met orkest) .29 февраля. De heer de Booij deelt mede dat hij van de diensten van den heer Spoor en van mejuffrouw Meyboom op het kantoor geen gebruik meer zal maken en hij dus - in overleg met het Bestuur - deze beiden reeds eervol ontslag heeft gegeven. In verband встретил het nieuwe reglement herhaalt het Bestuur dat het de dagelijkse exploitatie aan den heer de Booij opdraagt ​​en zich door dezen laat vertegenwoordigen. 4 октября. De heer de Booij имел een memorie ingediend inhoudende verschillende bezwaren tegen zijn tegenwoordige functie. De gegrondheid wordt erkend en den heer De Booij zal worden aangeboden in het Bestuur te treden als gedelegeerd lid. Er kan dan een administrateur direct onder hem benoemd wordden. Het door dezen te genieten salaris wordt in mindering gebracht van het door den Heer de Booij te genieten salaris, 27 декабря. De heer Freyer krijgt de title Adjunct-administrateur. De heer De Booij deelt nu zeer belangrijke zaken mede over het te vormen pensioenfonds. Het blijkt dat het doenlijk zal zijn om tegen een jaar !. Premie van f 7 à f 8000.- een pensioen van около f 400 te geven op 65 jarige leeftijd.       

Хендрик Фрейер, администратор Концертгебау

12 янв. 1905. Alsnog komt aan de orde de zaak ”De Booij”. ZE de Min. van Marine heeft hem aangeboden een leerstoel te bezetten in de Geschiedenis der Krijgskunde. Aanvankelijk умер от подола toegelachen, doch per saldo voelt hij dat zijn plaats niet is Nieuwediep. De hoofdzaak является echter de pecuniaire quaestie (…) Toen hij den Hr.Freyer als hulp voorstelde en aanbood om f 1000.- van zijn salaris aan hem после того, как staan ​​имел hij er zich eigenlijk geen rekenschap van gegeven dat hij niet f1000.- кон миссен. Besloten wordt den Heer de Booij die verhooging toe te staan ​​en hem er op te wijzen dat al kunnen wij van hem natuurlijk geen belofte vergen, wij toch het vertrouwen hebben dat hij ons niet ineens in de steek zal laten en dat bij zal trachten te blijven.

6 maart De heer De Booij stelt voor het Fondsconcert op 29 апреля te doen vervallen en te vervangen door een Muziekfeest op 12 en 13 Mei ten bate van het Pensioenfonds, een en ander in verband встретил een lijvige studie omtrent dit fondur, aan lijvige studie omtrent dit fondur. 22 мэй. De Voorzitter constateert het suces van het Muziekfeest met een netto bate van 11000 gulden.

5 февраля 1906. Stichtingsakte pensioenfonds tot stand gekomen. Eind 1906 werd de Booij aangesteld as secretaris van de NZHRM, trad hij af als administrateur van het concertgebouw, в хорошем месте, открывающем дверь, Freyer werd opgevolgd. Hij bleef echter bestuurslid. (Uit de notulen van het Concertgebouw bestuur)

Het Concertgebouw начинаем работать eeuw.

1904

17 дек. Groote agitatie. Mengelberg ziek geworden. Toonkunst zal daarom gedirigeerd worden door Heuckeroth. Plotseling komt bericht dat Mengelberg toch zal dirigeren. Чарльз (Буассевен, цвагер ван Хендрик де Буидж) горе. Springt op z'n wiel, zegt dat hij «all vriendschapsbanden met Mengelberg gaat verbreken» и verdwijnt richting Sillem (J. Sillem bestuurlid Concertgebouw). 

Виллем Менгельберг ронд 1905 (фото Х. де Буи)

Charles EHBoissevain bestuurslid Concertgebouw

1906

14 июл. Kwestie Alberdingk Thijm. Hij daagt mij uit to een duel.

(Альбердингк Тийм (Schrijver, 1864-1952, псевдоним: Lodewijk van Deyssel) voelde zich beledigd door een opmerking van mijn grootmoeder en eiste daarvoor genoegdoening, maar mijn grootvader vond dat hij dezépés de zaak en maar . Deze kwestie veroorzaakte enige opschudding in Concertgebouwkringen, maar mijn grootouders schijnen het geval nogal kalm opgevat te hebben en zeiden dat Van Deyssel kennelijk overspannen was. In het dagboek van mijn den Grootvader 17 сентября 1956 г. bekend geworden zie hier de tekst uit het dagboek: 17 сентября ». Том (zoon van Hendrik de Booij) heeft eenrief van Chré (Chré de Booij, священник, урожденный ван Хендрик де Буидж) gekregen die подол в kennis brengt met een bericht in een rooms blaadje waarin het bericht staat dat в [1906} de gepensioneerd luitenant ter zee 1 e klasse H. de Booij is uitgedaagd door den dichter Van Deyssel op grond van een belediging welke hij heeft on dervonden van Mengelberg en Diepenbrock. Hij (v. Deyssel) sloeg op het Rokin de hoed van Diepenbrocks hoofd en daagde daarop H. de Booij uit hem met de blanke sabel genoegdoening te geven wegens de belediging hem aangedaan. Ik antwoordde dat ik die uitdaging niet aanvaardde, maar ik weet niet meer in welke woorden ik dit deed. Ik kan mij niet herinneren dat ik van Deyssel beledigde. Zijn uitdaging heb ik vernietigd en ik bezit geen klad van het antwoord).

Портрет ван Лодевийк ван Дейссел, дверь Хавермана (1903)

Комментарий ван Э.П. де Буидж (dochter van Hendrik de Booij): «Het familieverhaal luidde, что mijn moeder tijdens een koorrepetitie een brutale opmerking, был gemaakt toen Van Deyssel dezeritiseerden, стал. Van Deyssel eiste, что mijn vader daarover извиняет zou aanbieden, die echter meende, что dit een zaak van zijn vrouw was en hij niet kon beoordelen wie gelijk has, daar hij er niet bij был самым лучшим. Ван Дейссел имел текст geschreven van een cantate die uitgevoerd zou worden door het Toonkunstkoor. Het verhaal van de hoed herinner ik mij andersom: Diepenbrock zou Van Deyssels hoed hebben afgeslagen. Иди на земле, встречаясь с зааком: Вейдеры звагер Чарльз Буассевен, в третий раз на земле, на земле в Америке «Это миссионер, добрый день». Van mijn vader rest alleen een lakonieke aantekening uit 1906: ”Kwestie Alberdingk Thijm. Hij daagt mij uit to een duel ». Volgens zijn Herinneringen - это Ван Дейссель в een open rijtuig naar huize De Booy gegaan om hem uit te dagen, zich daarbij zeer romantisch voelende. )

Фото двери H. de Booij genomen tijdens een wandeling langs de Zuiderzee, dichtbij Valkeveen в 1906 г., Staand vlnr Alphons Diepenbrock, Gustav Mahler, Willem Mengelberg, zittend vlnr Tilly Mengelberg-Wübainbe, Hilda de Hissevella, Boissvella Boissvinke -Pijnappel.

Менгельберг, Mahler en Diepenbrock, bij Ankeveen 1906 (Фотография H. de Booij)

1908

Менгельберг in een bestuursvergadering in maart 1908 ». Moskou eerst afspreken. 20.000 детей на 8 концертов. Гамбургский латен-лупен 10 концертов по 1500 фт за концерт. 18 концертов 40.000 и 50.000 гульденов - ik moet zorgen dat ik op mijn ouden dag rond kom f 10.000 geeft u mij meer, dan dirigeer ik 60 Concerten. Ik wil heel graag hier blijven, maar u moet beginrijpen, что он для mij heel moeilijk есть. Ик бен биджна 40 ярдов. Wat mij geboden wordt niet zoo heel gunstig. Hadacht het pensioen komt extra er bij anders kan ik het zelf wel betalen. Hier ben ik 15 jaar, heb moreel iets verdiend ». ·

1909

27 ноя. Vandaag bij Oyens (HJ de Marez Oyens bestuurslid Concertgebouw 1882-1914) более чем на Менгельберге. Het is een moeilijk ding, de omgang met onzen Виллем Менгельберг. Ван Огтроп (HJvan Ogtrop bestuurslid Concertgebouw 1903-1914) - даарвоор аллерминст гещикт. Ik zal trachten een vergadering te krijgen in het Concertgebouw na het Concert van morgen en Oyens moet er bij zijn om Ogtrop in toom te houden. Hedenavond uitvoering Toonkunst, Ein deutsches Requiem van Brahms en het Te Deum van Diepenbrock. Diepenbrock heeft het Te Deum omgewerkt, de instrumentatie zwaarder gemaakt en is er nu gans niet mee tevreden. 't Werk van een jaar of langer.

29 ноя. Концерт миддэгов Gisteren и его песни в D. Requiem en Te Deum. Wat te veel muziek. Mevr. Noordewier zong schitterend, mooier dan ik ooit gehoord had. Er is veel meer gevoel в заячьем стебле гекомен.                                                                 

Алтье Нордевьер- Реддингиус зангерес (1868-1949)

На этом концерте встретился Менгельберг и солистен и т. Д. На солистенной конференции над пенсионным фондом. Онзе Виллем слово дан воорал дверь менсен как Mevr. Beukers aanbeden. Lieve Willem mag toch vooral niet werken, lieve Willem mag zich niet teveel inspannen enz. Это удивительно, что человек знает слово. Ik bestelde 2 flessen champagne en wij dronken op zijn gezondheid en wensten hem een ​​goede reis naar Rusland. Vader en moeder Mengelberg waren er ook bij.

30 ноя. Gisteren W. Mengelberg naar Frankfurt, komt niet hier terug voor na afloop van zijn Russische reis. De Hagenaars krijgen 2 Concerten, Rasse als dirigent en in de andere steden en A'dam dirigent Dopper.

30 ноя. Мевр Томберг - это het huis van Diepenbrock binnengedrongen en heeft hem hartstochtelijk omhelsd - dat het zo klapte - wegens het Te Deum. Ze is een brok natuur, die mevr Thomberg, maar ik hoop dat zij mij nooit uitkiest voor haar omhelzingen. Veel kans is er niet op omdat ik geen Te Deums maak. Vanavond eten bij Fons Diepenbrock ..

1 дек. Gisteravond juist op tijd om 6 uur bij Diepenbrock. Хильда Квам будет позже. Daar gegeten встретил дам Ament, die een reis naar Indië gaan doen. Zeer gezellig. Diepenbrock vindt de kwestie Kuyper heel onbelangrijk. Vindt het heel natuurlijk dat hij een decoratie aan Lehmann heeft gegeven voor.  

f 10.000 (langs een omweg), погружение в частную жизнь является bij hem staatsbelang. (De zg lintjes kwestie, Abraham Kuyper, toen Minister van Binnenlandse Zaken, zou hebben bevorderd dat R.Lehmann, die geld in de partijkas van de Antirevolutionairen had gestort, een ridderorde kreeg),

1910

24 янв Gisteren gegeten bij Ван Рис гастен Хильда, Менгельберг (Тилли Зик), HR en mevr Pierson, het jongemens Piet (geëngageerd met Jo van Rees), HR en mevr.Van Ogtrop. Deze laatste in een bessensapkleurige zijden japon van minstens f 400.-, het haar op zijn grieks boven haar weinig grieks profiel. Ik zat natuurlijk weer naast haar. Mengelberg ging met ons naar huis en wij rookten ettelijke sigaren en dronken lekkere Moezelwijn, Erdener Auslese tot 2 uur. Mengelberg zou heel wat aardiger zijn zo hij niet zulk een kolossale hoeveelheid eerbied voor zichzelf en zijn kunnen had, ook praat hij erg graag over geld, over wat meer geld verdienen. Ik gun het hem graag, maar hij moet er niet voortdurend zwaar over boomen. Wat zal het Concertgebouw doen als Mengelberg weg gaat?                               

Влнр Рихард ван Рис (1853-?) Bestuurslid en voorzitter Concertgebouw van 1913-1922), Виллем Менгельберг (1871-1951), дирижированный Концертгебау (1895-1945)

15 июня Анри Полак дал концерт на 21 июня в Концертгебау. Hij Wilde de Internationale laten spelen als slot der Jubelouverture. Это дверь в Bestuur geweigerd. Короткие трусики Zeer Brutale без подола. Wij moeten natuurlijk bij ons besluit blijven. Eigenlijk moesten mensen als Sillem, Van Rees en ik niet aan het hoofd staan ​​van een publieke vermakelijkheid.

1911

8 март. Heb zaterdag 4 марта встретил Hilda de uitvoering Toonkunst bijgewoond. Had erge slaap en heb een goed gedeelte van de avond geslapen. «Das Paradies und die Peri». Daarna huldiging van Mengelberg wegens zijn 12 1/2 jarig dirigentschap van het koor. een onbeschrijflijk taaie avond. У Менгельберга были любимые слова как cadeau gekregen een portret van hemzelf dat dan moet geschilderd worden door mevrouw Thérèse van Tuyll-Schwartze (Тереза ​​Шварце (1851-1918)). Из hij ooit zal zitten betwijfel ik.                        

27 март. Gisteren in het Concertgebouw de 1e van Малер Гехорд. Ik sliep enige malen in, dit moet toch daaraan liggen dat ik minder goed dan andere mensen bestand ben tegen bedorven lucht, maar ik hoorde toch veel. De zaal был nogal leeggelopen omdat Mahler zou beginnen. Prachtige muziek. Ik zou die symphonie weder Willen Horen. Zat naast Alphons Diepenbroek op het balcon. Hij ziet er slecht uit, arme kerel. В de solistenkamer Rachmaninov, die grapjes maakte встретились с Тилли ан Хильда ан «ik bemin je» moest zeggen.

Сергей Рахманинов ... композитор (1873-1943)

20 mei naar Wenen om de begrafenis van Mahler bij te wonen. Van Ogtrop vond het eigenlijk helemaal niet nodig. У Ика были кони, ошеломляющие для Малера, хилд ван Хем. Ик Гинг встретил Дипенброка.

Хериннинген ан Густав Малер. [maanden позже ingeschreven].

Er is geloof ik geen man geweest die op mij zulk een diepen indruk heeft gemaakt als Mahler. Hij was mij bijzondersympliek omdat ik hem zo waar vond. Zijn muziek kan dikwijls door ons niet berepen wordden, maar dan treft mij telkens weder een gedeelte dat zo prachtig is, dat ik overtuigd ben dat Mahler naderhand zal behoren tot de zéér grote component. Zo vind ik de 4de symphonie prachtig. Wij hoorden die onlangs, 7 сентября. Mevrouw Алида Ломан зонг де арии. Zij wordt oud (en heel dik) маар цзонг лиф. Het был aangrijpend Mahler muziek weer te horen zo kort na zijn dood.  Густав Малер - это tijdens zijn eerste verblijf в Голландии herhaaldelijk bij ons aan huis geweest, wij gingen ook met hem en met mevr. Нордевьер наар Драфна. Ik herinner mij een бродит по дверям Амстердама, de oude buurten trokken hem niet aan. Он стоит так же, как и его дом ван Рембрандта, пропитанный аф, зоалы ок veelal gedurende де блуждания. Het huis van Rembrandt был toen nog niet gerestaureerd, er woonden verschillende Joodse семей в. «Durch diese Fenster solI Rembrandt также geguckt haben» zei Mahler en toen zei hij nog wat, dat hierop neerkwam dat hij hoopt «in eens dood te gaan, wanneer hij bemerkte dat hij niet meer vooruitging in kunnen». Он был лучшим из Концертгебау, а затем и закусочной, бидж Ван Лаер. Ван Огтроп имел одно и то же меню. Силлем, Ван Рис, Ван Огтроп, Мевр. Van Rees, Oyens en ik ontvingen hem. Mahler begon met de candelabres die voor hem stonden weg te brengen naar het Buff, ze hinderden hem, zei hij. Позже kwam het gesprek op Multatuli, voor wien Mahler grote eerbied bleek te hebben. Hij werd heftig toen hij bemerkte that die eerbied hier niet in die aanwezig was. Van Ogtrop zei zelfs «Hij was geen goed ambtenaar», это Mahler bijna deed koken. Eindelijk stond hij op en zeide, dat het hem erg bedroefde dat hij een man als Douwes Dekker in zijn eigen vaderland moest verdedigen en dat hij, zo Douwes Dekker op dit moment tegenover hem stond tegen hem zou zeggen (met een diepees buge) Dekker, ik heb grote eerbied voor u en het is for mij een grote eer, что вы встретили mij aan dezelfde tafel wilt zitten. Daarna zei hij nog iets dat er op neer kwam dat wij «Droogstoppels» на арене зоопарков. У Хиджа был bijzonder het land aan concertagenten. Eens toen ik een short voor Salter, die ik klaar had om te posten, liet vallen zei hij «een short aan een concertagent kan er niet smerig genoeg uitzien». Bij een volgend bezoek zag hij er minder opgewekt uit. Хидж имел zijn dochtertje verloren en dit moet hem zwaar getroffen hebben. Hij scheen ook een ziekte onder de leden te hebben, liet zich bij ons wegen, woog 61 килограмм, zeide, что hij blij было, что hij niet afgenomen было. Хидж Кик Ланг встретил удивляющего человека на Парквейке, на улице Ван Эгенстраат, на улице Симонса на улице. Hij vond DAT een mooi huis, де keuken aan straat, де schoorsteen met een boog op de keuken aansluitend, alsof hij wilde zeggen, je hoort er ook bij. Mahlers muziek, ofschoon door velen onbegrijpelijk en lelijk gevonden, kreeg een steeds groter wordende kring van vrienden en bewonderaars. Eens liet Mengelberg op een Concert voor en na de pauze dezelfde - ik meen de 4de - symphonie van Mahler uitvoeren. Это было een brutaal stukje. Малер был een groot man, een naief man tegelijkertijd, een gelovig man, voor hen die hun plicht niet deden, hard. De nieuwe Beurs, evenals Parkwijk Door Berlage gebouwd, bewonderde hij, terwijl bijna iedereen dit gebouw lelijk vindt. Hij vond het beter от een beurs er uit zag als een beurs dan als een griekse tempel. En nu stonden 21 mei Diepenbrock en ik bij zijn graf op het Grinzinger kerkhof te Wenen. Дипенброк имел lang geknield gelegen in de kleine kapel waar Mahlers lijk was geplaatst. Er waren honderden kransen en wij gingen naar de kerk in het dorp Grinzing waar een dienst werd gehouden.Er waren veel mensen, maar geen vertegenwoordiging van het Hof en ook geen der grote Component Zoals Ричард Штраус.

1912

Хендрик де Буидж в 1912 году

27 января Концерт Pensioenfonds большой успех. Er is nu al 80.000 gulden op boekjes van de orkestleden, dat ik dat pensioenfonds heb opgericht is tenminste én goed ding dat ik gedaan heb in mijn leven.

Врейдаг 9 февр. Hilda heeft de laatste dagen Mengelberg voorgelezen terwijl hij door Th. Шварце (Тереза ​​Шварце (1851-1918)) wordt uitgeschilderd. Zij leest dan voor uit Faust II

Виллем Менгельберг geschilderd door Therèse Schwartze. Тереза ​​Шварце (1851-1918).

12 февр. Vergadering Concertbesturen - zeer langdradig geklets over het Engageren van 5 solisten. Die provinciemensen vinden 't hoogst belangrijk. 's avonds diner bij van laer, waarvoor ogtrop het menu heeft gemaakt, prachtig diner. Г-н д-р. барон П.Т. (nog een paar voorletters) Creutz, wordt flink dronken. Хидж был кандидатом в Рекенкамер. Ik zit tussen Schlegel, die altijd aangename jeugdherinneringen bij mij opwekt, hij looft Mik [Oudste zuster van Hendrik de Booij) als zijn beste en meest begaafde leerling, en Hodenpijl, die een brave kerel is.Mengelur naarat is. Na afloop Van Rees, Van Ogtrop, Freyer en ik nog een biertje gedronken в Сальваторо. Де Тонг ван Огтроп werd op het laatst erg dik. Мы hebben nogal om hem gelachen.

3 maart zondag's. Миддэги в Концертгебауваре Элизабет Боке против Эндерта. Zij - nog mooier geworden, heeft een schitterende japon aan. Haar gezicht является его ernstiger geworden door de ellende die zij door heeft gemaakt toen haar man of haar gescheiden man zich voor het hoofd schoot. Maar aan grappen geen gebrek. Зидж очень очаровательна. На хет концерте наар мевр. Шварце (Тереза ​​Шварце (1851-1918)), waar het nieuwe schilderij, het portret van Mengelberg gezien. Добро пожаловать, маар zij maakt toch alle gezichten die ik van haar gezien heb een beetje slap, geeft er iets joods aan. Bij Schwartze uit Lizzie Ansing (schilderes) zich tegenover Hilda op bewonderende wijze over mij. Wij nemen afscheid van Elisabeth, die met Hodenpijl, die haar als een politiehond bewaakt, naar het hotel gaat.

9 март. Симфонический фургон uitvoering van de 8ste Малер, die een overweldigende indruk maakte. Nog zelden zag ik het publiek in het concertgebouw zo enthousiast, en dan -nog wel een Toonkunstpubliek, dat bij ons als saai te boek loopt. Ik vind het le deel bepaald mooier dan het tweede. Хильда (vrouw van Hendrik de Booij) zong met heel veel vuur mede.

10 maart zondag hadden wij eerst's middags een hele mooie uitvoering van de 4de symphonie van Mahler, met mevr. Ломан вур де соло, ан онс был хет меркбаар бидж де херхалинг ван де 8стэ, то менгельберг эн хет оркест эн хет кор моеде арен.

20 окт. Ontmoette vandaag op het Concertgebouw de heer en mevr. Скрябин, aardige mensen. Hij zeide het zo aangenaam te vinden hier в Голландии «geëquilibreerde» mensen te ontmoeten, noemde de Russen «Très profond, nerveux» angstig, zoekend, melancholiek «Oblomows» bestonden er in Rusland niet meer zesen gije, ma contemplatief zijn.

Композитор Александра Скрябина (1872-1915)

3 ноя. Зондаг. Hilda en ik naar Concertgebouw, waar 8ste van Beethoven, prachtig, en een Concert van Vivaldi door Kreisler, ook prachtig. Een Concert van Weingartner kan ons, evenals de man zelf, niet bekoren. Vandaag nieuwe kelners встретил blauwe rokken en rode vesten van de nieuwe Buffetpachter, die begin met bij ongeluk thee en koffie gemengd te schenken, wat niet lekker is.                         

Альтист Фриц Крейслер нааст Менгельберг в Цуорте (1875-1962)

28 ноя. Дондердаг. "Avonds Arnold Schoenberg" в Концертгебау, Пеллеасе и Мелизанде, 11 лет назад. Het was lang maar mooi. Door de grote meerderheid van het publiek koel ontvangen. Hij is een klein levendig mannetje. Kaal hoofd, expressief gezicht, flinke ogen, Jood, beweeglijk. Een gunstig uiterlijk.

Компонент Арнольда Шенберга (1874-1951)

7 дек. Затердаг. 2 наше трио встретило mevrouw Heldring en Canives. Ik speel slecht. Вы увидите 3 трио ван Бетховена и 1 трио Моцарта. Moet desireren. "Avonds uitvoering Requiem van Verdi, de klanken zijn prachtig maar de soort van muziek is volgens mij een beetje laag bij de grond." Het Dies Irae - это белачелик. Nemen Diepenbrock en Elisabeth mede naar huis waar wij broodjes met paté eten van de paté die Charles aan Hilda heeft gegeven, en Moezelwijn drinken. Wij spreken over het orkest. Ik ben verbaasd te horen dat het orkest, dat ik altijd heb gedacht het mooiste te zijn в Europa volgens D. niet het mooiste. De strijkers zijn slecht volgens D. Frans orkest beter, veel meer technisch. Hier slechte дисциплина. Ik vraag индивидуального в een orkest tot zijn recht kan komen en moet bewaard blijven. Diepenbrock zegt, каблук moeilijk te beantwoorden. Hij zegt dat het orkest nog lijdt onder de nalatenschap van Timmer, die alles beschouwde van het standpunt van Mozart, alles betekende.

1913

Zondag 5 januari. Повторение Morgens в закусочной Couturier en 7¼. Aardige partij, каблук теплый. Charles houdt erg onhandige речи waarin hij erop wijst dat het kringetje echte vrienden van Mengelberg eigenlijk heel heel klein is (natuurlijk hoort hij in de eerste plaats tot dat dat heel kleine kringetje) en in zijn antwoord heel moegel moegt Mengelberg. Чарльз Ууденд, gelooft nu «dat WM teveel gedronken heeft».

Het bestuur van Het Concertgebouw NV в 1913 году. Vlnr J.Dudok van Heel, mr. HJ ван Огтроп, г-н Р. ван Рис, GH ,. де Марез Ойенс, Х. де Буидж и администратор Х. Фейер

1914

30 дней назад 11e aandeelhoudersvergadering Concertgebouw, verschrikkelijke plannen van Mengelberg. Hij wil inspecteur »grote uitbreiding van orkest, verhoging salaris buitenorkesten, meer repetities enz. enz. alles onmogelijk. Wat te doen встретил Доппера ан Корнелиса? Grote moeilijkheid.

16 сентября. Vandaag naar Diepenbrock, een goed artikel в de Groene Amsterdammer haschreven. Геспрек над Менгельбергом. Mengelberg heeft voor hem afgedaan. M. geheel onder de bekoring van het geld. Minderwaardig stukje van M. in de courant. Встретил Diepenbrock naar het Paviljoen, waar wij een oude klare dronken. Op de terugweg ontmoet Anke Schierbeek, die Diepenbrock wat aankijkt met haar vrolijke geestige gezicht. Zij is te Borkum geweest, waar het voortdurend «Deutschland über Alles» было en waar zij uit een café is gezet omdat zij daarvoor niet opstond.

Композитор Альфонс Дипенброк (1862-1921) (Фотография Х. де Буи)

18 сентября. Van Mengelberg een lange short gekregen in antwoord op de mijne, waarin ik hem «volslagen Duitser» noem. Gisterenavond Concertgebouw. Tilly zegt dat ze het erg naar zou vinden als ik werd doodgeschoten, «Heus erg naar», daarom ben ik nu maar weer goed op WM en echtgenote.

Амстердам, 17 сентября 1914.165 г. XNUMX Joh.Verhulststraat.

Ваард Менгельберг.

Ik heb voor enige dagen het stukje gelezen in de courant, waarin je een en ander mededeelt omtrent je terugreis. Het trof mij dat je blijkbaar niet hebt beginrepen, hoe wij Hollanders в охватывающем регионе. In dagen als die wij thans doorleven voelen de Nederlanders sterker dan ooit den band, die hen bindt aan het vaderland. Nog sterker dan anders voelen zij, dat zij gaarne alles over hebben voor de onafhankelijkheid van hun land. Dit gevoel gepaard aan een gedwongen нейтралитеит (geen inwendige нейтралитеит), die maakt dat zij niet weten tegen wien zij in geval van oorlog zouden moeten optreden, veroorzaakt die spanning. Ik heb groote bewonding voor de wijze waarop Regeering en Volk zich in de dagen van spanning gedragen en zelfbedwang toonen. Dit alles nu в aanmerking genomen zul je beginrijpen dat het mij zeer hinderde in je stukje eenige minder aangename opmerkingen over Holland te vinden, opmerkingen die niet hinderlijk zijn in gewone tijden doch nu wel. Daarentegen werd de algemene toestand в Duitschland als bijzonder mooi geschilderd, de schoorsteenen rooken allemaal enz. enz. Enfin, je stukje heeft mij erg gehinderd en ik kan niet nalaten dit te schrijven omdat ik anders misschien zou gaan spreken en dat doe ik liever niet. Десять слотов кан ик аллен дан бегрийпен мотыга цзулк еен стукье хебт куннен шрайвен алс ик аннем, этот волслаген Дуичер согнут на хелмааль гин Холландер. Duitscher zijnde heb je niet gevoeld hoe ons Hollanders zulke uitlatingen zouden hinderen.

Хартелийке гротен, Х. де Буа

Hieronder het door Hendrik de Booij gewraakte интервью gepubliceerd в het Algemeen Handelsblad, сентябрь 1914 г .:

Виллем Менгельберг vertelt.

We zaten hoog op de bergen aan de Tyroolsche grens в Унтер Энгадин; в onzen «veestal» woonden мы mooi en schilderachtig встретили z'n zessen, leefden er van eigengebakken выводки, kaas, melk en boter; eieren en ham als buitengewone lekkernij en per hoge uitzondering goûteerden we den inhoud van een blikje. We hebben er twee maanden lang, bijna dagelijks gewerkt in den moestuin, gehooid en gemaaid voor den boer, wiens Knecht onder de wapenen was en wiens paard, z'n eenig, aan de grenzen werkte in een der kampementen. We hebben gewandeld en avonds voordat om negen het beduur sloeg, gelezen, veel gelezen: klassieken, moderne litteratuur en, wat mij betreft, ook partituren. Омдат ик даарбовен джен пианино хеб, гин энкель музекинструмент. Toen Zwitserland mobiliseerde en, wat later, voorbereidingen worden gemaakt, om de Hollanders die met vacantie er verblijf hielden, naar het vaderland te brengen, heeft men ons, ook van het gezantschap, geraden, kalm te blijven wachten en met Принцы Юлиана »huiswaarts te stoomen.Toen kwam het mijnen gevaar; kregen мы raadgevingen te над om niet de zee op te gaan. В сентябре zou weer een "Hollandsche" trein georganiseerd worden. Maar op dien trein, dat merkten we al gauw, hebben we niet kunnen wachten; ik zou dan nooit Amsterdam gehaald hebben om het Concert van vanavond te kunnen dirigeeren. Дааром хеббен мы на моргенс 1 сентября ом vijf uur onze stulp verlaten en zijn op weg naar Nederland getrokken. Als 't leven z'n gewonen gang gaat, kan ik van uit m'n Zwitsersch huisje в 24 uren naar Amsterdam komen. Ditmaal heeft де reis negen keer zoolang en nog zes uur daarboven geduurd. Gister, woensdagmorgen, omstreeks elf uur, zijn we gearriveerd. Ну дан, де рейс! 't Ging eerst naar Bern; daar moest ik m'n pas laten vernieuwen, die ik nog had, stond vol Russische plakkaten en schrifturen. Van Bern zijn we naar Romanshorn gegaan aan de Bodensee; den volgenden dag met de boot naar Friedrichshafen, per spoor naar Stuttgart. Мы konden ons natuurlijk niet verplaatsen встретили de groote sneltreinen, die militairen vervoeren of personen, die hun gewonde familieleden gaan halen; мы reisden langzaam, uiterst langzaam; geen stationnetje zoo klein, geen halteplaats zoo nietig of de trein stopte; stopte om de vijf minuten. Маар де Рейс пошла, пятка пошла; de treinen vertrokken op de minuut en kwamen even stipt aan, treinen meestal met een sleep van ontelbare wagens, waarvan je het einde niet kon zien en vol krijgslieden. Ongeloofelijk bijna, зоопарк ordelijk als dat toeging, zoo uiterst punctueel. Мы дышим в Штутгарте, мы отдыхаем во Франкфурте, в Кёлене, в Эммерике. En om zeven uur dinsdagavond kwamen we в Эльтене; что верлитен мы om elf uur dien avond en spoorden verder Tot Arnhem. Daar moesten we uitstappen - overnachten.

We verlieten Zwitserland - veel fabrieken stonden er stil, veel zaken waren geheel of gedeeltelijk gesloten, omdat de eigenaar de bedienden onder de wapenen moesten komen; эр был geen goudstuk te bekennen; alles papier en kleine pasmunt. В Duitschland joegen de fabrieksschoorsteenen zware rookpluimen omhoog; rustig werd doorgewerkt aan в aanbouw zijnde huizen, Stampvol zaten de Restaurants, het goud en zilver vloeide rijkelijk. En ook het muzikale leven в дверях Duitschland gaat; wordt voortgezet ondanks geweldigen tegenslag. Хочу даар зийн в эрсте плаатс де велен, óóк оркестледен, ди хет вадерланд зийн гаан диенен; daar zijn verder de vele, в семьях rouw gedompelde, die het verlies van een bloedverwant betreuren en die in dezen eersten tijd geen concertzaal zullen bezoeken. Toch zullen de Concerten doorgaan, ik heb dat gehoord van de besturen der Gewandhaus Concerte в Лейпциге, der Museumconcerten во Франкфурте, van de Groote Concertonderneming в Кёлене. De besturen blijven Doorwerken, al zal de groote moeilijkheid zich voordoen, hoe de zalen te vullen in oorlogstijd, hoewel ontegenzeggelijk ook met verlies moeten worden gewerkt. Хочу устроить концерт во Франкфурте brengt meer dan achtduizend mark onkosten mede. Ook de andere groote instituten; de Conservatoria, de stedelijke Theaters gaan door; natuurlijk zullen er Theaterdirecteuren zijn, die de pacht van hun schouwburg op den duur niet zullen kunnen opbrengen.Maar zullen de menschen, vooral de geestelijk hoog staanden, vooral zij, die de emotie van den duelenhoeen zij, die de emotie van denvo dielenhoeen diepullog om die emotie te verdringen door een andere emotie? En is de muziek daarvoor niet in de erste plaats aangewezen? En is daar nu niet de macht van de Pers? Де Перс, die de menschen erop kan wijzen, dat zij muziek moeten gaan hooren; dat zij hun Concerten niet moeten laten loopen. Maar dat zij ook, en dat zeg ik met het oog op ons Concertgebouw, dat zij medehelpen er toe bij te dragen, dat onzen zaak weer op pooten komt, in de eerste plaats voor henzelven, want goede muziek kan en magren niet ontbe дан вур онзе музыка, лучшее слово бедрейгт; maar ook voor het land, voor ons Nederland, dat op muzikaal gebied zich een reputatie heeft verworven in het buitenland, in gansch Europa. Zou Amsterdam niet meer een handvol menschen tellen, die voor onze muziekinstelling what geld over hebben? Оч ком! Wat mijn persoonlijke Engagementmenten aangaat, ik heb ze voor Engeland, Frankfort, Petersburg, Moskou, Weenen, München, Scheveningen, Parijs, Brussel, Rome, Napels, Turijn. Энкеле Эрван Зийн Контруэль. Maar natuurlijk, zullen daarvan форс-мажор, wel sommigen moeten vervallen. Wie kan zeggen of spoor-en bootverbindingen in orde zijn? Doch in de eerste plaats voel ik mij verbonden met het Concertgebouw en met de artisten. Mogen allen, die daartoe in staat zijn gebleken, naar draagkracht medewerken, ons Concertgebouw orkest, wiens leden, die den stadgenooten zooveel uren van groot genot hebben verschaft, in stand te houden.

Эйнде артикель

Hier volgt de reactie van Mengelberg op derief van Hendrik de Booij:

Бриф ван Менгельберг ан Х. де Буидж 17 сентября 1914 г.

Hieronder volgt dezelfde краткое uitgetikt

17 сен. '14. ”Cher ami” de Booy,

Jeriefje - это geschreven op 't misverstand. Ik heb geen stukje in de courant geschreven, en zal dit ook niet doen. Er kwam een ​​dame van 't Handelbl. mij интервью по m'n reis и т. д. Ze vroeg me wat ik gezien en opgemerkt has. Wat ik op die vragen antwoorde был niets dan de waarheid. Vindt jij dat ik, nu de gehele wereld vol leugen en onwaarheid is, ook mee had moeten liegen? Ik dank daarvoor. Wat je tot slot schrijft - ерунда. Met 't zelfde recht zou ik jou' n Japanner of Chinees kunnen schelden. Wat je echter schrijft более нейтрального, чем ernstig. Майн Меенинг - это датидер Холландер, умерший в зоопарке, бижзондер эрнстиге ан вор на земле геваарлийкен тийд ниет ваарахтиг нейтральный, 'н геваар воор онс Вадерланд кан зийн. Что нейтрально? Zeer eenvoudig. Onzijdig zijn - niet partij kiezen, noch voor den een, noch voor den ander. Onze Koningin heeft 't pas duidelijk gezegd: Onze regeering - это natuurlijk mede eens. Ieder oprecht en waarachtig Hollander moet nu z'n plicht doen, aan het bevel van onze Koningin voldoen. Degenen die dus inwendig niet «нейтральный» zijn (нейтральный - это: zich buiten den strijd houden, geen kletspraatjes of leugens gelooven, noch van de eene noch vd andere partij -) zijn mi slechte Hollanders. De couranten geven hier 'n zeer slecht voorbeeld. Op 100 berichten van de eene partij, komen er geen tien van de andere. Дат онзийдигхейд -? Laten wij daar toch niet aan mee doen - maar ons buiten de partijen houden. De oorlog zal wel uitgevochten worden, ook zonder onze couranten, waarin iedereen maar z'n illustre wijsheden verkondigt. En nog eens. laten we toch goede Vaderlanders blijven en dan den wensch van Koningin en regeering gevolg geven, laten we dus geen leugenaars worden - maar echt Neutraal Blijven, di ook inwendig Neutraal. Zoo zullen we ons Vaderland in dezen tijd beter dienen dan al die kletskousen, die iederen krantenschrijvenden oorlogscorrespondent voor 'n Socrates, en ieder telegram van Wolf, Reuter of Havas voor' n door God geopenbaarde waarheid houden. Laten we zoo min mogelijk couranten lezen - zoo min mogelijk .. liefst heelemaal niet - ze bewaren tot na den oorlog - dan blijven onze zenuwen frisch en gezond en onze hersenen helder en logisch denkend.

Даг Джапаннер - houw je taai. 'n flinke poot van je nog altijd waarachtig Hollandsch voelend en denkend vriend. Виллем Менгельберг.

29 сен. Gisterenavond Concertgebouwvergadering. Mengelberg spreekt een heleboel verstandiger taal dan toen hij pas aankwam. Hij komt langzamerhand tot bezinning

Mengelberg en zijn vrouw Tilly Mengelberg-Wübbe op reis

1915

7 март. Концертгебау - Рихард Штраус - Tod u. Verk1ärung, Tijl Uilenspiegel, Zarathustra, Don Juan. Strauss zeer sober in zijn dirigeren, well interessant. Strauss maakt een beschaafde indruk, meer dan Mengelberg. Er is niet veel enthousiasme bij het publiek, maar er is toch een troep Duitsers of Duitsgezinden opgekomen, die brullen. Diepenbrock vertelt mij dat hij het in veel opzichten niet eens is met de muziek van S., maar dat hij hem een ​​heel aardige kerel vindt.

Рихард Штраус, режиссер-композитор (1864-1949)

1916

22 января. Werd gisteravond “Dringend” door Hilda gebeld dat ik bij aankomst A'dam een ​​conferentie moest hebben met Mengelberg en met Oyens en met orkestleden over de herrie in het Orkest. Niet alle orkestleden Willen Lid der Vereniging zijn. De tijden van het Concertgebouwconflict komen mij weer duidelijk voor de geest. Het spijt mij dat het Bestuur de richting Sillem verlaten heeft. Het één of het ander, это altijd het beste. Thuisgekomen en daarna naar Mengelberg (kwestie erkenning vakvereniging). Tenslotte maakte ik de redactie van een verklaring die Mengelberg bevredigde. Диагноз Maar zijn заключается в том, что он на 25% больше, чем верлицен ван хет хоге, пейл ван хет и оркестран, что хидж де верантвоординг ниет уиль драген. Даарна комт Ойенс познакомился с Хермансом и старейшинами биж мидж ом де заак те беспрекен и сбежал по хетцельфде с Бестуром. Wel veel herrie voor iets that in 2 minuten kan afgehandeld wordden en dat in wezen zo eenvoudig is. Maar de omstandigheden, который встретил artiesten te maken hebben en met de Kunst maakt de zaak ingewikkelder .Ik kom te ½ 1 doorgerookt thuis en met een aardige hoeveelheid Moezelwijn in mijn buik. Амстердам - ​​это een ongezonde stad.

20 март. Бижутерия Gisteren Diepenbrock. Hij - это een fijne geest, левый на een heel и sfeer van denken als wij. Zijn haat tegen Duitsland - это настоящий buitengewoon groot. Het valt mij op hoe hij alles onthoudt wat hem eenmaal verteld is.

Маандаг 3 апреля. "Avonds Concertgebouw bestuurvergadering". Ван Рис, Ойенс, В. Ноттен (bestuurslid 1915-1930), Vom Rath (bestuurslid 1915-1939), Wibaut (bestuurslid 1931-1939), Чарльз, Фрейер. Wibaut gelooft dat toestand reden geeft tot ongerustheid. Heeft in Frankrijk de indruk gekregen van grote ernstige vasberadenheid, verder dat Fr. gaarne vrede sluiten als maar eerst Duitsland uit België en Frankrijk gaat. Alle Verdere Kwesties Arbitraal op te lossen. Duitsland veel ellende, ook aan het front geen boter meer. Семьям человек, vrouwen вид в неделю pond boter en vet. Oyens gelooft dat Duitsland zal verliezen. Dat vind ik sterk dat Oyens het gelooft. Это tegenwoordig «шикарный» промо-текст. Promof zijn: de aristocraten, de hoge legerambtenaren, de ministers, de dominees, pro Engels: de intellectuelen, de reders, de middenstand, de lagere volksklasse. In aantal overtreffen de pro Engelsen ver en ver de pro moffen. Besloten wordt in verband встретил de ernstige toestand dat Diepenbrock op zijn Concert van zondag as niet mag uitvoeren de Berceuse Heroïque van Debussy, waarin de Brabançonne voorkomt - 8 maten er van - Welk Stuk is opgedragen aan koning Albert.

Динсдаг 4 апреля. Познакомился с Чарльзом Нааром Дипенброком. Deze erkent, это его манифестация ван Хема. Zal er over denken wat hij kan doen. Ik zeg dat hij het moet laten voor het "Vaderland", niet voor het Bestuur van het Concertgebouw. Dit schijnt indruk te maken. Charles zegt, что Marie ook zei dat het niet kon, waarop Diepenbrock: voor het gevoelen van een vrouw heb ik уважение, voor dat van zakenmensen helemaal niet. Мари моэт ну встретила Элизабет (vrouw van Diepenbrock) gaan spreken en ik ben benieuwd hoe alles zal aflopen. Kregen geen ogenblik ruzie встретил Дипенброк. Хидж Зейде: Ван Иманд альс Менгельберг из Oyens kan je het niet kwalijk nemen dat ze pro Duits zijn, 't zijn Duitsers (hun moeders waren Duits) и als zodanig zijn ze «erfelijk belast».

12 октября Vanavond Hilda repetitie Toonkust en ik speel met Johannes Röntgen (пианист, координатор, композитор 1898-1969), dien zoëven het eerst salaris heeft opgestoken, namelijk f 10, - voor 4 lessen, het geen ik zhandeli Jongen

18 нояб. 's Middags 4 наших расширенных предложения по Концертгебау инзакэ де омверкинг ван де пенсиоенсрегелинген Концертгебау, een ingewikkelde geschiedenis, maar wel interessant en aardig, zo er iets van terecht komt. De kwestie - это dat van de tegenwoordige ouderdomspensioenverzekering moet worden gemaakt een verzekering voor ouderdom, invaliditeit en weduwen en wezen. Hoe dit te doen zonder te tornen aan verkregen rechten.

1918

15 дней назад Gisterenavond до 12 дней назад bij Van Rees (Concertgebouw), een interessante vergadering по de salarisregeling der orkestleden voornamelijk. Менгельберг находится в моейлиджхейде. De oude vader Mengelberg - это разновидности en weigert аллерлей stukken te tekenen. Het is een kwestie van curatele. Verder heeft onze Виллем гельдзорген in verband met de verschillende krankzinnige leden van zijn familie

Аудерс ван Виллем Менгельберг: Хелена Франциска Шраттенхольц (1845-1930) и Фридрих Вильгельм Менгельберг (1837-1919)

5 июн. Ланге беспрекинген встретился с адвокатом Герритсеном, встретился с Вибо и Чарльзом в рамках своего контракта. Wibaut doet wel erg pauzig, maar kent blijkbaar niets van de wet op het arbeidscontract, zodat wij kans hebben gelopen een contract te sluiten dat een bron van moeilijkheden has kunnen worden. Ик Шрайф любит ан Wibaut en Charles dat ik voor hun contract de verantwoordelijkheid niet kan dragen.

7 июн. В рамках контракта мы встретились с Вибо, Чарльзом ан Ван Рисом, ан даарвоор бидж Полманом коффигедронкеном, Вааром Вибаутом, виэр эрг дик доэт, маар 'тхем тох ниет лукт бедиенд те словацкий знак. (Waarschijnlijk wordt met een vetkaart bedoeld een rantsoeneringkaart zoals ook tijdens de tweede wereldoorlog werd gebruikt. Мужчины имели toen kaarten voor allerlei artikelen zoals de aardappelen, kolen, boter, выводок и т. Д.)

3 октября. Принс Макс ван Баден wordt genoemd als nieuwe Rijkskanselier. Mengelberg te Frankfort gerepeteerd met het koor. Volgende dag bom gevallen op zaal waar hij had gerepeteerd en ook de hem aangewezen schuilplaats geheel vernield en werkster gedood.

24 ноября. Namiddag op het Concertgebouw, de Zuiderzee symphonie van Dopper. Even voor het applaus schreeuwt Маттейс Вермёлен (1888-1967), derecnsent van de Telegraaf пятка жестко: «Leve Souza» (die Amerikaanse dirigent). Grote opwinding in de solistenkamer; Van Rees een beetje besluiteloos, Van Heel wachten to de vergadering van 2 декабря. Фургон Opwinding Александр Шмуллер (1880-1933) (альтист Концертгебау), Блазер (крышка Концертгебуворкест), Боттенхейм ван веле андерен. Gevolg ten slotte dat Freyer opdracht krijgt Vermeulen te verwijderen, hetgeen geschiedt onder hevig protest van zijn vrienden en vriendinnen, die schelden op het Concertgebouw, op de Concerten van Dopper en vragen of je dan jeenen niet mag. enz (We hadden een koperen tafelbel, in de vorm van een vrouwtje met lange rok, dat van Vermeulen zou afgepakt zijn omdat hij er tijdens een Concert lawaai me had gemaakt). Nadat eerst nog een politieagent is gehaald gaat Vermeulen eerst nog naar binnen, doch wordt tegengehouden door Van Rees en gaat eindelijk heen. Vermeulen erkent een taktische fout te hebben begaan en belooft beterschap. Daarna naar Mengelberg die nog thuis is na zijn ziekte. Он познакомился с Менгельбергом, Тилли ан Бойкерс. Mengelberg beweert dat hij zijn ontslag neemt als Vermeulen weer wordt toegelaten. Het lijkt weer een beetje op de dagen van het Concertgebouwconflict. (Маттейс Вермёлен в zijn tweede huwelijk getrouwd met Thea Diepenbrock, dochter van Alphons Diepenbrock)                    

Маттейс Вермёлен, композитор en muziek criticalus (1888-1967)

28 нояб. Half zes vergadering bij Mengelberg. Анвезиг: Ван Рис, Вибо, Вом Рат, Ойенс, ИК, Фрейер. Wij besluiten Matth. Vermeulen slechts toe te laten in het Concertgebouw als hij waarborgen geeft dat een инцидент, как и Zondag plaats has niet meer zal gebeuren en als hij dan toch de orde verstoort zal hij voor goed verwijderd worden. Daarop verklaart Mengelberg dat hij niet zal dirigeren als MV. в де заал есть. Veel ingezonden stukken en brieven van abonné's die eisen dat MV niet meer zal worden toegelaten.

2 декабря. Зондаг оплакивал ее в Концертгебау. Enige manifestanten, redevoeringen houdende vanaf het balkon, worden verwijderd. Эверт Комелис (1884-1931 van 1910-1919 tweede dirigent van he Concertgebouworkest) houdt een bijzonder ongepaste toespraak tot het publiek vanaf het podium en Oyens spreekt herhaaldelijk. "Avonds vergadering bij Mengelberg". 

1919

12 декабря. Концерт Avonds на подиуме Менгельберга на подиуме. Ik zit naast Van Rees om bij mogelijke ordeverstoring op te treden maar het is niet nodig.

6 февр. Динсдаг. 's Morgens komen Van Rees en Freyer op mijn kantoor en Van Rees vertelt mij van de Concertgebouwtoestand, hoe de Orkestvereniging full medezeggenschap Wil in het bestuur van het Concertgebouw enz. Van Rees zenuwachtig. Концерт Avonds Консертгебау. Hilda blijft thuis. Ик га встретил Брэма [ван Стокума) и мы, Хорен иэн муой, новый стук ван Загвейн встретили собственное лицо, канальское мужество и его работу с Доном Хуаном, но и солистенкамер, услышав, что Менгельберг, вейдер, руководил, и Онце, Виллем, был первым человеком . Ik merk weer eens hoeveel ik van Mengelberg houd.

1920

4 янв. Gisteren heeft Oyens mij in tegenwoordigheid van Freyer voorgesteld voorzitter van het bestuur te word. Wij zijn Wat, что находится в moeilijkheid, хочет, как Van Rees aftreedt dan is het moeilijk hem te vervangen, daar Charles niet gewild is, ook Van Heel niet. Vom Rath kan niet. Wat mij betreft - это een bezwaar dat ik geen geld heb, niet makkelijk voor de vuist spreek en gauw moe ben. Ик зал ер над денкеном

24 апреля 1920 года. Менгельберг в гроте зааль Концертгебау. Reusachtig. Министр ван Ондервийс spreekt prachtig. Вердер был де Принсером, министром Буйтенля. zaken, Fock, voorzitter 2e kamer en vele andere autoriteiten. Wibaut namens gemeentebestuur был weer «geestig» Toch een knappe kerel. Reusachtig veel bloemen, jonge dames met zegepalmen, een cantate van Dopper voor koor met orkest, mooi. Mengelberg zeer onder de indruk, antwoordde goed en flink.

1921

4 апреля Зондаг. Vandaag muziek van Diepenbrock в Концертгебау. Elektra, de Hymne voor viool - Луи Циммерманн - en een stuk van «Gijsbrecht» встретил Royaards en een klein koor. Voor de pauze waren Joanna en Thea Diepenbrock in de zaal, na de pauze ook Elisabeth. Het was alles prachtig maar heel tragisch en toen Royaards declameerde ”Vergun, о Боже! op zijne bede, Naar uw belofte, uw 'Knecht verlof Opdat hij reize in ruste en vrede, Omhoog naar het Hemelsche vredehof; Надьен ик встретил mijne eigen oogen Den algemeenen Heiland zag. Die als een zon schijnt uit den hoogen, Daar ieder zich in verblijden mag », toen werd het Elisabeth te machtig en snikte zij. En ook позже: Nu buig ik mij voor God, mijn lief, mijn uitverkoren! Nu weiger ik geenszins naar Uwe raad te hooren, En leg hier 't harnas af. Hier baat geen tegenweer. Ik mag Diepenbrock misschien nog zien, morgen om 0 uur.

5 апреля. Vandaag om 11 uur toegelaten bij Diepenbrock. Een treffend gezicht. Een bijna geheel ontvleesd lichaam, geel van kleur, de ogen helder, onveranderd, en Elisabeth sympathiek en bedroefd. Ик спрак встретил подол над de uitvoering van gisteren, над zijn dochters, hoe ze zo mooi waren door hun uitdrukking en hoe ik hem miste en hij antwoordde dat hij het heel aardig vond en dat ik niet ongerust moest zijn, hijniet: ongerust. Verder verzocht hij Hilda en de jongens te begroeten. Het was aangrijpend, mooi en droevig.

5 апреля. Хеден - это перегруженный Дипенброк. Mengelberg komt vannacht terug uit Amerika встретил большие доллары.

7 апреля. Heden om ½ 2 встретил Хильду наар Элизабет Дипенброк, die wij vinden встретил haar twee dochters и Mej. Tas, heel kalm en sympathiek. Ik ben naar boven geweest en heb Diepenbrock gezien, het was heel mooi en vredig, er was niets menselijks meer aan dat lichaam, alles geestelijk. Hij lag встретил het hoofd opzijde naar links, de ogen half gesloten. Ik keek een tijd lang naar hem, naar zijn edele fijne trekken, zijn handen in elkaar gevouwen над распятием. Naast hem aan de wand het portret van zijn moeder op haar sterfbed en de gelijkenis valt op. Hij was een edel hoogstaand mens, bijzonder begaafd, ontwikkeld een fijne geest. Hij heeft het heel moeilijk gehad, ook dikwijls geldzorgen gehad. Элизабет Дипенброк betreurt het dat zijn muziek nog niet gedrukt is, én brandje en alles verbrandt en is voorgoed weg. Er zal f 30.000 bijeen worden gebracht om haar te helpen. Er zal vandaag gebeden worden bij het lijk door de vrienden. Вандааг - это Mengelberg teruggekomen. Hij is dadelijk gaan Repeteren. Hij - это dik geworden, heeft Successces gehad en veel geld verdiend. Его программа: een ouverture van Beethoven, Tod u. Verklärung van Strauss (Diepenbrock vond dit een afschuwelijk werk) en na de pauze het Lied von der Erde. Wij gaan er heen. Olga heeft Connie gevraagd thuis de wacht te houden en dat doet ze gaarne en ik laat mevrouw Cnoop Koopmans en een klein lief Hongaars meisje op mijn plaats zitten en ga naar de loge en val daar gauw in slaap en ga even pap де рука те хеббен гедрукт. Контраст Een Groot: Менгельберг - Дипенброк.           

Бернард Цвеерс, композитор (1854-1924)

9 апреля. Om 8 1/4 in de RK kerk Obrechtstraat met Hilda, de mis van Diepenbrock bijgewoond, vervolgens 1/2 10 in het 3de volgrijtuig mede in de stoet naar het kerkhof Buitenveldert. Daar in de kerk weer een plechtigheid - de laatste absolutie. В het rijtuig gezeten встретил Цвирса, Шарля ан Фрейера. Верхален ван Цвирс (Бернард Цвеерс, композитор) над de Rooms Katholieke kerk, waar hij niet uitgetreden is, zijn antwoord aan Van Ogtrop, он делает это над zijn niet vervullen van godsdienstplichten en het ook nijn eisen van. Hij vertelde dat Diepenbrock en Hubert Cuypers (Координатор 1873-1960) niet in een stad als Nijmegen zouden kunnen wonen. Ze zouden daar door de invloed van de geestelijkheid voortdurend tegenwerking ondervinden, en ondervinden dat de mensen hen liever niet zagen. Verder geestige verhalen over muziekuitvoeringen in de kerken in verband met de toestemming die hij daarvoor moest hebben van geestelijke autoriteiten Van zijn zoon zegt hij: Hij maakt 't best, een kerel als een boom en hij boemelt ook. Nou, dat heb ik ook gedaan, 't is verkeerd, maar ik ben toch blij dat ik ondervinding gehad heb. Daarbij zijn malle gezicht maakte het geheel heel geestig en onderhoudend. Hij vond Diepenbrock een heel diepe natuur, maar je kon niet met hem omgaan, omdat zijn mening de enige juiste was.

1922

2 ноя. "Avonds de Koningin" на концерте. De Koningin ontvangen. Zij spreekt mij aan en Juliana geeft mij een hand. Бауден, Ван Гин, де Принс. Het is jubileum van Wagenaar en het programma werken van leerlingen van Wagenaar, Goudoever en Виллем Пейпер (1894-1947) en de Piet Hein Rhapsodie van Van Anrooy. Goudoever uitstekend виолончелист. Танго ан фокстрот, пятка му. Pijpers symphonie een wanhoopskreet gelijk. Na de pauze Wagenaars Getemde Feeks en Cyrano de Bergerac enz. Де Конингин вроег из ik nog viool speelde!

Компонент Йохана Вагенаара (1862-1941)

3 ноября. Ik vergat nog te vermelden dat wij na het Concert in de solistenkamer een boterham atten met Wagenaar до 3 часов. Toespraken van Röell (voorzitter bestuur nv Het Concertgebouw van 1920-1933), Mengelberg en Wagenaar. Het uiterlijk van Mengelberg: wilskracht. Hij zegt: Ik ben grijs van binnen, Wagenaar is grijs van buiten. Een aardige avond, Mengelberg в zijn речах natuurlijk steeds zich zelven prijzende.

Антони Роэлл (1864-1940)

1924

1 декабря - концерты Avonds в het doelenhotel en hebben Charles en Bunge een van de meerderheid afwijkende mening omtrent de wenschelijkheid Mengelberg als dirigent van het Concertgebouw te behouden

Chasa bij Zuort, Zwitserland he zomerverblijf ван Виллем Менгельберг

Виллем Менгельберг (встречался с мутами) в zijn buitenhuis Chasa в Цвицерланде (Links van hem Hilda de Booij en rechts van hem Charles Boissevain, geheel rechts Hendrik de Booij, Rudi Mengelberg voorovergebogen met bril.

1925

19 января Vanavond komt Руди Менгельберг познакомился с моим спрекеном (Ниф ван Виллем Менгельберг, позже администратор Верд ван Хет Концертгебау)

1928

29 января. Namiddag Concertgebouw, Ivogün, een wonderlijk begaafde zangeres. Закусочная Avonds находится в отеле Bruno Walter en E. [?] в отеле Arnstelhotel. De ijdele Röell en zijn bekomzame wederhelft. 20 человек. Б. Вальтер вертельт ван Ивогюн, hoe die melancholiek van aard is, maar heel geestig en komiek. Eigenaardig dat dit veel samen gaat. Hoe zij zonder een taal te kennen, enkel door haar muzikaal geheugen, een rede kan houden in het Hollands en in de andere talen die ze hoort spreken, die op de toehoorders de indruk maken in het Hollands te zijn gehouden, of in de andere taal , zonder dat men verstaat wat ze zegt. Inderdaad zijn het ook geen woorden, enkel klanken die zij uit. Met een enkel woord als Stadsschouwburg bv. эр туссен. Ze moet een heel bijzonder mens zijn.

Бруно Вальтер дирижент (1876-1962)

1929

20 октября. За ужином в отеле «Амстел» встретились Эрнест Блох, композитор, z'n vrouw, 2 dochters, Rachmaninov en vrouw, Mengelberg, Tilly, Oyens, Vom Rath, Rudi enz. enz. 31 человек. Хильда была er natuurlijk ook. Ик маак речь Клаар Маар Менгельберг начинает аль гау те спрекен ан zo komt er niets van. Не было там tamelijke avond. Waarom Mengelberg de muziek van Bloch uitvoert is een raadsel.

Композитор Эрнест Блох (1880-1959)

1930

Woensdag 24 сентября Встретились с Доппером, Руди Менгельбергом и Коллотом д'Эскюри (bestuurslid Concertgebouw), наар де беграфенис ван М. Нордевир, zoon van Aaltje, die zelfmoord pleegde. Хидж был крышкой ван хет Оркест. Te Hilversum heel veel belangstelling, zag daar Elisabeth Diepenbrock oa Ik behoefde niet te spreken, имела хорошее место для отдыха в ik zou zeggen. Het zou heel kort geweest zijn.

1931

29 март. Наар де Маттеус Страсти. De uitvoering было prachtig, vooral wat de koren aanging. Onder de solisten была Миа Пельтенбург te lief, Carl Erb te gemaniëreerd. De uitvoering был закончен geheel ontroerend. We gingen's avonds naar het diner в het Amstelhotel, 52 mensen, ter ere van Mengelberg. Het diner uitstekend maar ik и weinig en drink nagenoeg niet. Intussen werden wij vermaakt door de Berlin Harmonist Society, een zevental mannen die zongen op de manier van de Revelers, heel knap. Дансен познакомился с джаз-бэндом с Хильдой и Деден Ен Уолсье. Om 3 uur naar huis. Aardig om te zien het plezier van Mengelberg en de aardige wijze waarop hij omging met die Revelers. De Speech Van Александр Шмуллер (1880-1933), vooral heel aardig waarin hij Mengelberg aanspoorde om nu voortaan in Holland te blijven. - Кейзерлинг, умри, что люди его философского слова верлд ом моет гаан в рассказе Канта, его основная философия была в Koningsbergen nooit heeft verlaten. De beschaving van Amerika die te meer vervlakt naarmate het aantal verdiepingen stijgt. 

Feestelijke bijeenkomst в отеле Amstel (1931) Mengelberg in het midden vooraan, links van hem Hilda de Booij-Boissevain, .rechts van hem zijn vrouw Tilly. Прямой подол Илона Дуриго. Verder vele prominenten aanwezig, Heineken, Cornelis Dopper.

29 ноября, зондаг. s-Middags naar het Concertgebouw, наполовину и наполовину verwachtende dat er iets gebeuren zou omdat een deel van het publiek ontstemd is omdat gedurende het концерт, который был написан Эвертом Корнелисом. Er gebeurde echter niets. Муи Керубини. Vioolconcert Beethoven van Louis Zimmermann, altijd weinig interessant maar goed gespeeld. Вариатес ван Регер, mooi maar lang

Альтист Луи Циммерманна en eerst Concertmeester van het Concertgebouworkest (1873-1954)

1933

Дондердаг 21 декабря. Хеденавонду исполнилось десять 10.40 лет Йоханна Мария, доктор ван Том ан От. Tom telefoneerde toen het kind 3 minuten oud был. Она была исполнена на концерте с участием Макса Бруха, а Эрна Рубинштейн выступила с концертом. Ze is een uitstekende violiste, zonder ziel.    

1934

12 ноября, мандаг. Gisteren, zondag, een mooie uitvoering van de 3de van Mahler, в районе Концертгебау, на берегу Бруно Вальтера. Hoe mooi en gevoelig waren de trompetsolo en in de verte de posthoorns in het derde deel. Maartje Предлагает высокий и длинный ствол. Гости Wij dineerden в het hotel de l'Europe als gasten van Heineken, voorzitter van het Concertgebouw. (Blijkens de in het dagboek getekende tafelschikking waren er tien mensen. Bruno Walter zat links, mijn grootvader rechts van de gastvrouw). Бруно Вальтер - een zeer ontwikkeld man, niet alleen op zijn eigen gebied maar op allerlei gebieden. Hij zegt, что люди в гетто algemeen omtrent Amerika geheel onjuiste begrippen heeft. Door de mening vanallerlei rassen is een geheel nieuw, oorspronkelijk ras ontstaan, geniaal, nog onaf.

1935

Foto van Willem Mengelberg opgedragen aan mijn lieve vriend H. de Booij juni 1935

1936

4 февр. Сэм Боттенхейм (zaak waarnemer van Mengelberg) - это вероорделд вегенс и бастингделикт. Verder heeft hij voor f 70.000 ongedekte проверяет getekend en gaat de kast in. Ook heeft hij Amerikaans geld van Mengelberg opgemaakt, waardoor deze ook misschien in moeilijkheden geraakt omdat hij vroeger moet verklaard hebben

13 март. Met de zaak Mengelberg staat het heel slecht. Een bezoek van Jitta heeft tot niets geleid. Hij ontkent alle schuld terwijl prof. Рассел zegt dat hij zeker in de gevangenis zou komen zo alles bekend werd. Bottenheim zal als het uitkomt chantage plegen.

29 марта Zondag na de preek naar Marthe. Даже геспрокен над Менгельбергом. Zij zegt, что люди ”zo het land heeft aan Mengelberg, dat men het aangenaam vindt als hem iets overkomt, что onaangenaam voor heeft. Мужчины хоопт, что хидж в de gevangenis komt en dat hij er niet in zit verwondert de mensen die overtuigd zijn dat hij geknoeid heeft met de belasting (Marthe Voorhoeve, de weduwe van Professor N.Voorhoeve. Zij musiceerde vaakngster en Groothave mijn была a groothave. de anti-Mengelbergpartij, die Evert Cornelis de voorkeur gaf als dirigent).

31 марта Динсдаг. Vandaag onze Willem Mengelberg voor de rechter als getuige in de strafzaak Bottenheim. Het lezen van het verslag in het Handelsblad Stemt Niet aangenaam, aangezien het bijna niet denkbaar is dat hij zo weinig van zijn geldzaken zou hebben geweten als hij voorgeeft.

1 апреля woensdag '36. Gisteren heeft Mengelberg getuigd voor de rechtbank. De verslagen van deze zitting staan ​​het beste in de Telegraaf van gisteren en hedenochtend. Mengelberg heeft als getuige de eed afgelegd en men kan dus niet aannemen dat hij onwaarheid heeft gesproken zonder hem van meineed te beschuldigen. Toch is het moeilijk zulk een volslagen onbekendheid met de staat zijner financiën bij een mens te aanvaarden. Om 3 uur vergadering van het Concertgebouw, waarin wij bekend worden met de eisen van bezuiniging van Rijk en Gemeente, die zeer ernstig zijn. Моейлиджхеден встретил Менгельберга на концерте в афгеслотен, где парился на концерте в Девентере. Oyens stuift op en zegt dat Mengelberg, Tilly en Russel leugenaars zijn en dat hij geen andere banden dan zakelijke meer met heeft.

20 апреля. Gisteravond naar concertgebouw, herdenking sterfdag Малер. Концерт Een Prachtig. Ik had geen slaap, hetgeen zeer bijzonder is en genoot dientengevolge zeer bijzonder. Эр варен тви Франс дамы умирают энтузиастом варен зоул над этим оркестром, как над den Duitsen baszanger en over onze Джо Винсент die onovertrefbaar был в симфонии де IVde ван Малера. De Lieder eines fahrenden Gesellen waren zo roerend. Op zulk een avond vergeeft men Mengelberg veel.

Джо Винсент зангерес (1898-1989)

1937

10 февр. Namiddag vergadering Concertgebouw waar het voornaamste punt, hoe het bestuur zal staan ​​tegenover de operaplannen van de Wagnervereniging.

22 февр. Гистерен - Зондаг - познакомился с Хильдой наар Ричард ван Рис, den 84 jarigen, oud-bestuurder van het Concertgebouw, которая прошла в отеле Duin en Daal te Bloemendaal. Het is aardig die drie cahiers te lezen, al bevatten ze niet veel bijzonders. Gedurende het конфликт в 1904 году vertrouwden wij Van Rees niet. Hij is niet van de kwaliteit Sillem. В подоле zat meer stijl.

1938

Это ню 12 мэй. Wij zijn dadelijk na onze thuiskomst [op 4 mei, van een reis naar Italië] gevallen midden in de feetelijkheden van het Concertgebouw, uitvoeringen van de 8ste van Mahler, een feetelijke bijeenkomst waarbij de Hälvodelüd en enture enture waarbij een aantal toespraken werden gehouden; de laatste door Heineken (Dr. HPHeineken, voorzitter van 1934-1946 van het Concertgebouw en bierbrouwer), onze voorzitter, die zich aan het slot ontpopte als een gelovig mens, die zich weet onder een hogere macht; een muziektentoonstelling in het Museum, een uitvoering in Carré, van Pierement to Mengelberg. Heineken en Oyens kregen de Leeuw, een Successces dat niet zonder moeilijkheden schijnt te zijn bereikt daar op beider zedelijk leven aanmerking scheen te worden gemaakt in hofkringen en de Leeuw nu eenmaal het opschrift No Heeft:.

Дондердаг 16 июн. Een bezoek aan Dopper gebracht. Hij krijgt dagelijks inspuitingen om hem te kalmeren, maar de nachten zijn in weerwil hiervan vreeslijk als de inspuiting uitgewerkt heeft. Wij spraken над de oude tijd, над Diepenbrock, Mengelberg, Van Rees enz., Над de muziekstukjes die hij voor ons en onze kinders maakte. Ik ben al weer niet hartelijk genoeg voor hem geweest, heb hem veel te zelden opgezocht

1939

Композитор Корнелис Доппер (1870-1939) (фото Гедельте ван в отеле Амстел в 1933 году)

1940

Krantenknipsel in het dagboek: Uit het Telegraaf van 10 июля 1940 г. Менгельберг в gesprek met de ”Volkischer Beobachter”

ПРОФ. Д-р УИЛЛЕМ МЕНГЕЛЬБЕРГ, вы должны знать, что встретились с Берлийским филармоническим оркестром, выйдут из него, выйдут из дома безоек ан-де-Дуитше, д-р. Ханс Эрман воор де «Völkische Beobachter». geïnterviewd. «Eigenlijk», - говорит интервьюер, - «Wilden wij uitsluitend over muziek spreken. Над Концертгебау, Амстердамской филармонией, над недерландским композитором Пейпер, Вурмолен, Бадингс и Руди и Карел Менгельберг, zou er veel te vertellen zijn geweest… .En dan kwam men steeds weer op de politiek! Hij kon nóg zoo dikwijls zeggen: «Ik ben, een musicus, politieke dingen kan ik niet bespreken!» - in den volgenden zin был hij toch weer bij de politiek. «En daarbij heb ik de groote gebeurtenissen в Голландии niet eens meegemaakt, ik was namelijk al в Duitschland. U kunt zich voorstellen hoe wij aan de radio hingen in die dagen ». «Wij» - это Виллем Менгельберг en zijn echtgenoote, die den dirigent begeleidde. «Toen de wapenstilstand gesloten werd bleven wij den heelen · nacht op; он был te Бад-Гаштайн, en al was ik er tien maal voor de kuur, wij zetten ons met all vrienden, lieten шампанское komen en vierden dit grootsche uur. Het is werkelijk een grootsch uur, de wereldgeschiedenis zal dat bevestigen. Europa komt in nieuwe banen ». En of Zijn Landgenooten. зоопарк денкен? «Natuurlijk waren er в Голландии personen en kringen die anders georiënteerd waren, maar naar ik hoor laat zich vaststellen, dat die al rijkelijk veel geleerd hebben. Зекер, один левен контактировал с Вестеном, этот контакт - версторд, ook de invloed van de Westelijke cultuur is afgesneden - маар…. ” 

Hij zet zich achterover in zijn stoel, ziet me doordringend aan: «Maar ik vind dat heelemaal niet zoo erg. Stel u zich eens voor, это был андерс гекомен. Dat zou veel erger voor het Nederlandsche cultuurleven geweest zijn. Погрузитесь в альтийд бийзондер наув встретил юист хет Duitsche geestesleven verbonden geweest. En wanneer het Westen terugtreedt zal Duitschland nog sterker op den voorgrond komen. Ik heb zoo juist een krantenknipsel ontvangen, met dezen short ». 

Краткое слово gehaald, het krantenknipsel wordt voorgelezen: Onze Theaters zijn open, de bioscopen geven hun gewone voorstellingen, de trams rijden, de kinderen spelen op straat en wanneer een vliegmachine aan den hemel verschijnt blijnin de medereen , de menschen ademen op…. Зоопарк stond het in de Hollandsche krant Mengelberg meent, dat er geen beter getuigenis voor den nieuwen Nederlanschen opbouw bestaat staat dan juist dit praatje in het dagblad: En wanneer nu alle kunstzinnige en wetenschappelijke gatcht al gatchan verk. moeten hebben; ik althans geloof dat ». 

En plotseling komt hij weer terug op die personen en kringen waar hij te voren gewag van has gemaakt: «Wat zijn het allemaal kortzichtige lieden geweest. En hoe verstoken van alle inzicht waren de politici der Westelijke mogendheden, die de den oorlog veroorzaakt («heraufbeschworen») hebben. Hoe dikwijls heeft Адольф Гитлер bewezen tot vrede bereid te zijn; bijna hield men het voor onmogelijk, dat hij altijd weer de hand uitstrekte tot vergelijk. Zijn tegenstanders moeten blind of kwaadwillig geweest zijn. wanneer zij geloofden dat te kunne negeeren.

Wij Willen aan den arbeid gaan. Wanneer ik mijn reeds aangegane verplichtingen в Duitschland vervuld heb dan wil ik в Голландии blijven. Голландия beeft zijn kinderen thans noodig, het heeft ook mij noodig. Wij Willen werken en aan de toekomst gelooven ».

En - aldus besluit де интервьюер - muziek maken. Heden in de Philharmonie te Berlijn. En dan alle dagen verder в Концертгебау-ван-Хет-Веер в Амстердаме.

Onder het artikel schrijft mijn grootvader: Dit doet denken aan augustus 1914.

Krantenknipsel in het dagboek van mijn grootvader Интервью over een

In een donker Amstel-station stapte de Professor uit den trein - den laatsten, en veel te iaat - vergezeld van mevrouw ~ Mengelberg en zijn impressionario, den .heer Johan Koning. В het Amstelhotel zou hij “even te woord staan” en dit lijde uit to een regelrecht интервью, хочу, чтобы hij имел vernomen van de ondergrondsche pogingen, в Nederland gedaan, om een ​​campagne tegen hem op touw te zenen, met anonieme pamfletsenten in bestosen.

«Ик бен ниет андерс теруггекомен дан ик хенгегаан бен. Vele menschen schijnen hier veranderd te zijnik ben niet veranderd. Ik behoef niet opnieuw mijn houding te bepalen; deze behoeft geen andere te zijn дан zij altijd was en nu is. Nooit ben ik iets anders geweest dan een goed Nederlander en een musicus. Ik heb mij nooit встретил politiek bemoeid, doch men probeert mij altijd in de politiek te betrekken. Het merkwaardige - это то, что mijn goed Nederlanderschap nooit in twijfel getrokken is dan sedert 1933. Voor zoover ik mij herinneren kan, waren wij toen in vrede met Duitschland. Doch na de intrede van het национал-социалистический режим в Duitschland, begon men mij te hinderen, te vervolgen, omdat ik в Duitschland dirigeerde. Ik dirigeerde ook в Англии, doch dit nam men mij niet kwalijk. Ik dirigeerde in Brussel en Parijs, doch dit werd mij toegestaan. Men nam mij zelfs niet kwalijk, dat ik in ltalië orkesten aanvoerde. Duitschland был echter taboe. Вааром? Uw eigen orgaan betoogde altijd, dat wij, Nederlandsche natie, er belang bij hadden, dat Duitschland bloeide, omdat wij achterland van Duitschland zijn en het groote doorvoerland. Geen enkele Nederlander встретил gezond verstand kan ontkennen, dat wij, met onze groenten, met onze visch, met onze zuivelproducten en vooral met onze koloniale producten belang hadden bij een welvarend Duitschland. Mij ​​persoonlijk gingen deze dingen toch niet aan? Ik dirigeerde, doch als dirigent geloof ik te mogen zeggen, dat ik steeds den naam en den roep van Nederland heb uitgedragen…

Op eenmaal beging ik de misdaad pro-Duitsch te zijn Ik was pro-Duitseh, met goed recht. Mijn voorvaderen waren Duitschers en sedert wanneer is het in Nederland een misdaad pro- of anti-iets te zijn? De heer Colijn был про-энгельским: Heeft men hem verweten een landverrader te zijn? Он находился в Нидерландах, но не был в его пользу, был про-Энгельш, и был. Ik heb er nooit iemand scheef op aangekeken wanneer hij anti- Duitsch bleek te zijn - dat was zijn goed recht. Doch waarom moest ik belasterd worden omdat ik van mijn sympathieën voor Duitschland liet blijken? En verder был ik een musicus en liet deze sympathieën niet doorwerken op het gebied der muziek. Ik heb overal gedirigeerd. voor all nationaliteiten, voor all menschen en has slechts én doel: den roem van Nederland als Europeesch muziekcentrum te verbreiden. Iedere onderscheiding, die ik ontving, was een onderscheiding van deze werkelijkheid

HET GLAS ШАМПАНСКОЕ. 

Ик бен инь мин левен гевун гераакт ан хаат ан афгунст », - сказал проф. Mengelberg voort. «Sedert 1933 - это er tegen mij een ondergrondsche campagne aan het welk - ik heb er mij niet aan gestoord, zoomin als ik er mij nu aan stoor. Ik hoor dat er anonieme pamfletten omtrent mij verspreid zijn, met de schrijfmachine vermenigvuldigd, waarin men mijn интервью в «Völkischer Beobachter», как voorwendsel neemt een nieuwe hetze tegen mij te ontketenen. «Профессор Менгельберг пил шампанское, terwijl Nederland capituleert» - это de teneur van deze hetze. 

Ik stel voorop dat van deze geschiedenis geen woord waar is. De verslaggever van de «Völkischer Beobachter» был tegenwoordig bij een gesprek, который был в его отеле te Berlijn hadden. Er werd over en weer gesproken en uit enkele flarden van het gesprek moet hij verschillende dingen verkeerd verstaan ​​hebben. Ik kom hier nog op terug, want ik wil allereerst het volgende zeggen: Als ik nu eens den avond van de Nederlandsche capitulatie een glas champagne ~ gedronken had? 

• Wij Waren в Duitschland en vernamen daar de tijding. Данные земли в ден оорлоге были следующими: Wij wisten van niets en maakten enkele dagen van agonie door van ontzettende, охватывающая все страны в Nederland dierbaar was. Het zal mijn vijanden wellicht zonderling schijnen, doch ik heb hier ook vele vrienden, verwanten, ik heb hier mijn levenswerk - het Concertgebouworkest - de Nederlandsche muziekcultuur. Het spel der groote politiek is mij vreemd, doch ik dacht aan al die vrienden en verwanten en aan mijn vaderland. Toen kwam plotseling de tijding, у Nederland gecapituleerd. Wilt u mij eens in gemoede zeggen, voor hoeveel Nederlanders dit bericht een bevrijding was - hoeveel Nederlanders встретил vrouwen en kinderen, встретил jongens en mannen в het leger, встретил dankbaarheid dit bericht hebben vernomen?  

Om nu op het интервью в de Völkischer ”terug te komen - это было чистое интервью, больше всего впечатлений. Dat blijkt wel hieruit: ik was op den dag der NederIandsche capitulatie niet в районе Бад-Гаштайн во Франкфурте en mocht er niet vandaan. Wij hebben gehuild van opluchting toen wij hoorden, это de vreeselijke beproeving voorbij was. En we hebben een kopje thee gedronken. - De redacteur van de «Völkischer» verwart twee data en hij zal dit vermoedelijk al vergeten zijn en het Trouwens niet zoo belangrijk vinden als mijn Nederlandsche vijanden, die met anonieme brieven tegen mij hetzen. Den 25den Mei ben ik een kuur gaan doen в Бад-Гаштайне. En het was dáár, dat wij het bericht van de bezetting van Straatsburg Door de Duitsche troepen vernamen. Bij die gelegenheid был een onzer vrienden, een Fransch-Duitscher. zoo gelukkig, dat hij een flesch champagne liet aanrukken en toen heb ik een glas meegedronken. Эта деталь - дверь, которую редактор ван де «Völkischer» verkeerd begin en en hij heeft de data verwisseld. Hiermede is for mij de kwestie gesloten. Mijn vrienden kennen mij voldoende - degenen, die zich door anoniemen laster vroeger en nu hebben laten beïnvloeden, interesseeren mij niet. Het doet er alles zoo weinig toe. Ik blijf nu eenigen tijd в Нидерландах ом беспрекинген те voeren betreffende het Nederlandsche muziekleven en ik hoop nuttig werk te kunnen doen voor den verderen opbouw ervan ».

8 августа 1940 г. Бриф ван Хильда ан Виллем Менгельберг:

Бесте Виллем. Ик лас нет е интервью за еен интервью, я даже зегген, что я вергист по де ментальнее дер вроувен ан оок ван де йонгенс ан маннен в хет легере. Ик денк приветствует, что они разрослись на дачных участках на больших площадях, расположенных на территории Вадерленда, и на даре, проходя мимо. Ik kan voor mezelf spreken: twee zoons en twee schoonzoons onder de wapenen en ik heb geen oogenblik aan hen gedacht. Alleen aan Onze Koningin en Ons Vaderland. Daar je je openlijk als Duitscher bekent, kan ik je gevoelens niet euvel duiden, maar ik voelde behoefte je даже doen weten wat er omging in het hart van een oude Hollandsche vriendin. Мы huilden allen, mannen en vrouwen. Ik weet niet of mijn jongste zoon Alfred nog leeft en ook waar hij zijn Koningin en vaderland dient, ik verlang soms onuitsprekelijk naar hem. Mochten we hem verloren hebben als de Vrede eenmaal komt, dan zal ik getroost worden door de gedachte, dat hij voor zijn Koningin en Vaderland gesneuveld is. Hartelijke groeten aan Tilly. Дже Хильда.

Затердаг 17 августа. В. Менгельберг оставил Хильду в кратком изложении [на протяжении всего интервью с Менгельбергом встретился с Менгельбергом, он сказал, что он встретился с Меренделем ван де Недерландсе, который был встречен в районе Вапенстильстанд, в Хет Бийзондер де Вроувен]. Het antwoord [niet bewaard] van Willem betekent zeer weinig.

26 октября 1940 г. Artikel в Handelsblad:

ПРОФ. MENGELBERG OVER ZIJN CONCERTEN VOOR «VREUGDE EN ARBEID» «Naar zooiets heb ik mijn leven lang gestreefd.» 

«TIJDENS DE PERSCONFERENTIE IN HET AMSTEL HOTEL TE AMSTERDAM в верхней части с открытыми дверями« Vreugde en Arbeid »и NVV Links prof. доктор W. Mengelberg, rechts HJ Woudenberg, комиссар ван хет NVV

«Meer dan veertig jaar lang heb ik nu volksconcerten gedirigeerd». Зейде проф. доктор: WilJem Mengelberg gistermiddag open door het NVV belegde persconferentie ter aankondiging van de organisatie «Vreugd en 'Arbeid». die, naar wij dezer dagen reeds hebben gemeld, hier te lande een soortgelijke functie Wil Vervullen als de organisatie «Kraft durch Freude» в Duitschland, al wil zij daarvan дан ook geen klakkelooze nabootsing zijn. De heer HJ Woudenberg. комиссар ван хет Вербонд, имел tevoren de bedoeling van dezeorganisatie uiteengezet, doch daarvan hebben wij reeds melding gemaakt. 

De heer Mengelberg nu zeide zeer verrast te zijn te vernemen van al de plannen die "Vreugde en Arbeid" op haar programma heeft staan. «Ik vind ze prachtig», zoo sprak hij; «Наар зооетс хеб ик майн левен язык гестрифд. De kunst is er niet alleen voor menschen met veel geld of voor zeer ontwikkelden, zij is een zon. die voor all menschen moet schijnen. Toen ik zeven jaar был hielp ik al mee в ателье mijn vaders aan muziek en voordraohtsavondjes. Toen ik позже dirigent aan het Concertgebouworkest werd heb ik dadelijk in het bestuur gezegd, dat er ook Concerten moesten worden gegeven waar alle, menschen naar toe zouden kunnen gaan. Ik wil niet verklappen. Уот эр алес ахтер де скермен - это гебеурд, маар хет хефт вель моэит гекост умереть фольксконцертнер эр дверь те риджген. Ze zijn er echter gekomen en die er naar toe gaan zijn menschen, die een wezenlijke behoefte hebben eens te vertoeven in een mooie, ideëele ambheer ». 

Zich nogmaals wendend tot den heer Woudenberg, zeide prof. Менгельберг; «Ik vind het prachtig wat u doet. Также ik u helpen kan doe ik dat graag. U kunt altijd op mij rekenen! De wereld heeft dit noodig ». 

Men weet, dat op 3 ноября в Амстердаме и 9 ноября в Den Haag de eerste Concerten onder auspiciën van de Organisatie Vreugde en Arbeid ”zullen worden gegeven voor de arbeiders, die lid zijn van de onder het NVV ressorterende vakbonden, Prof.Mengelberg zal beide Concerten dirigeeren.

Onderschrift van mijn grootvader: Mengelberg uit zich weder op weinig gelukkige wijze tegenover de pers.

Зондаг 15 сентября. Mengelberg heeft zich door zijn uitlatingen in Duitsland hier onmogelijk gemaakt. Het orkest en ook het bestuur hopen dat hij weg zal blijven.

4 октября. Gisteravond het eerste концерт на Менгельберге. Wij bleven thuis en luisterden door de radio. Er gebeurde naar het mij schijnt niets bijzonders. Hoe het applaus is geweest bij het eind weet ik niet, daar na 9 uur geen uitzending meer plaats heeft.

Schilderij van Hendrik de Booij (1867-1964) gemaakt door Bart Peizel в 1942-1943 годах

1943

14 октября 1943 г. Онзэ ливе вриендин Тилли Менгельберг - беременна ан канкер. Wij zagen haar herhaaldelijk bij ons, wat een prettig gevoel is, vooral nu de vriendschappelijke verhouding met Willem Mengelberg onmogelijk является geworden.

2 ноября. Mengelberg heeft zijn tournee afgezegd, gaat dus niet naar Kopenhagen, waar hij 10.000 Zw. Frs zou hebben verdiend. Hij verkeert в geldnood door de omstandigheden, это weer te Zuort. Hij heeft in een in de Duitse taal gesteld schrijven zijn vrienden, ook de Hollandse, bedankt voor de belangstelling ondervonden bij het steven van Tilly. Мужчины считают, что его версия - это, когда он пошел zou zijn als hij nu maar stierf.

1945

maandag 1 января Gisteren Waren мы встретили его на концерте [Herman] Schey in de woning van епископ Vrede en zijn vrouw. Епископ ван де Врие католик Керк, ан zijn vrouw is feitelijk niet zijn vrouw, want hij is nog gehuwd, wil scheiden, maar z'n vrouw weigert dit. Schey zong prachtig, psalmen van Dvorzak, liederen van Moussorgsky, van Wolff en van Brahms.

10 juni Er was gisteren een Concert in de grote zaal van het Concertgebouw, dat Stampvol was, waar optraden die vaderlandslievende flinke kunstenaressen zoals To Versteegh en de meisjes Diepenbrock, die zich niet opgaven bij de Cultungeurraad de Odentengeurraad en dientegen. Fijner ware het mi geweest zo zij zich voor zulk een демонстрация niet hadden geleend, die immers een ietwat farizeeïsch karakter had. «Здесь ik dank u, dat ik niet ben als de tollenaar». Bij hen die zich wel opgaven waren het dikwijls omstandigheden zoals gebrek aan geld, die hen daartoe dreven, soms noodzaakten.

25 июл. Gehoord, что он Concertgebouw zijn eerste Concert Wilde beginnen встретил с ним Wilhelmus, maar dat het Militair Gezag die niet heeft toegestaan ​​en dat het orkest nu staakt als het niet wordt toegestaan.

7 октобер. Heineken drinkt een borreltje bij ons. Hij praat graag, он постоянно живет. Bijzonder lelijk, maar met een vriendelijke uitdrukking. Hij vertelt te hebben gehoord dat Willem Mengelberg erg terneergeslagen is en er niets van megrijpt wat men in Nederland tegen hem heeft. Hij kan zich hier niet meer vertonen, welke verdiensten hij ten opzichte van het muziekleven ook toont.

19 ноября Marthe jarig en bracht haar een bezoek .Daar vond ik Nelly Bodenheim van die aardige kinderboekjes, Willem Andriessen {en anderen}. Andriessen zeide oa dat hij Rudi Mengelberg veel te zwaar gestraft vond en zo kwamen we op de doodstraf.

1946

2 августа. Naar de RK begraafplaats Buitenveldert en daar gesproken met grafsteenhouwers in verband met graf Geraldine [Иерсе ничт ван Хильда, высший в 945 году] en vervolgens naar de graven van Diepenbrock en Der Kinderen. Als ik voor die graven sta dan voel ik heel weinig, of liever in het geheel niets voor verbranden. Mijn lichaam - это een afgelegd pak dat op natuurlijke wijze in stof overgaat. Of dit nu gaat met behulp van wurmen is mij om het even. Er blijft een graf met gedenkteken waarvoor achterblijvenden gedurende een reeks van jaren kunnen staan ​​met liefde in hun hart, een plek waar zij tot bezinning kunnen komen en zich zullen kunnen afvragen: ben ik op de goe. Zulke gevoelens komen moeilijker bij het aanschouwen van een urn met as. Zo stond ik dan voor het graf van dien besten Diepenbrock.

1947

5 января. Gisteren Rudi Mengelberg, vertelt op mijn verzoek een en ander over de financiën van Willem Mengelberg en de wijze waarop hij die beheerde. Hij schonk een belangrijk bedrag aan zijn broeder Hans en ook meer dan f 50.000 aan den ouden Gröthe. В Америке вердиенде - 3000 долларов за концерт. thans heeft hij niets of zeer weinig.

18 апреля. Хильда Хефт в de haast getekend op een short aan de Ereraad Виллем Менгельберг. Mengelberg wordt door zeer velen gehaat en als een 1e klasse ellendeling beschouwd, wat hij niet heeft verdiend. Hij heeft door zijn optreden, onhandige uitingen enz. zich reeds vóór de oorlog bij zeer velen gehaat gemaakt, zou onmogelijk weer hier kunnen komen dirigeren, zulk een optreden zou zeer veel tegenstanders, zeker een manifestratie in het Concertgebouw teweeg brengen. Terwijl hij eigenlijk een kind is met een goed hart en zich zeker niet heeft kunnen denken dat er iets kwaads lag in dirigeren voor Duitsers, die zijn landgenoten zijn. Хидж был Дуицгезинд, maar zeker niet anti-Nederlands. De Koningin heeft hem de huisorde van Oranje ontnomen nog vóór de uitspraak van de Ereraad. Хильда сообщила, что это все, что ты хочешь, Элли Хеемскерк, собирая планы на короткое время, встретила. Ik meende niet te moeten tekenen omdat ik zeer onlangs door de perszuiveringscommissie was gestraft, has het anders misschien ook gedaan, uit vriendschap voor Mengelberg, al vind ik hem ook nog zo onmogelijk. Ик Бен встретил его начало, доказав, что он стреляет перед словом. Bij velen hebben nog altijd gevoelens van wraak te overhand, ook een negatie van de gedachte, «wie uwer zonder zonde is werpe de eerste steen».

23 октября. Менгельберг - это ню ин хогер беруп вероорделд тот 6 ярен в плаац ван левенсланг онцеттинг ван хет рехт ван диригерен энз., Инганде июль 1945 года. Een zware straf, как мужчины rekening houdt встретили hetgeen hij heeft gedaan en zijn grote verdiensten. Er is veel verteld over Mengelberg wat overdreven geheel onwaar was. Al die verhalen werden gevoed door de afkeer die velen die hem niet kenden voor zijn persoon hadden. Zij die hem kenden hielden van hem met zijn fouten. Zijn verdiensten als dirigent van het Concertgebouworkest waren schitterend. En al was hij niet gauw tevreden en vergde hij daardoor heel veel van de orkestleden, ook zij zien nu in van welke grote waarde hij voor het orkest en voor het gehele muziekleven is geweest. Onlangs sprak ik Stips, den bassist, в 3 году и позже voorzitter van de orkestcommissie, destijds een opstandig karakter. Hij was blij mij weer te zien, sprak van die mooie oude tijd, die tijd onder Mengelberg «Dát was een grote mooie tijd. Хидж был geen Jodenhater, zoals ze zeggen ». De voortreffelijkheid van het Concertgebouworkest heeft het te danken aan Mengelberg. Het schijnt dat zulke eigenschappen, eenmaal verworven, niet spoedig verloren gaan, een orkest verkrijgt een zekere traditie, verliest die niet zo gauw. Die nauwgezetheid verkreeg het door de grote eisen die Mengelberg er aan stelde. Хидж был очень трудным человеком. Na een vermoeiend avondconcert ging hij, na zich te hebben doen masseren, weer aan het werk, het bestuderen van de partituur, nodig voor het volgende, tot laat in de nacht, ja zijn enige lectuur was eigenlijk die partituren. Hoe dikwijls het orkest ook een werk had uitgevoerd, als het weer op het programma kwam dan ging hij het instuderen также het nog nooit was ingestudeerd, telkens weer nieuwe passages vindend, waarin hij iets uijiets uijiets verbeterering, dans het weer op het verbeterering хочу hij hield daarbij lange, voor het orkest vervelende uitleggingen. Ja, zeide men mij, hij tergde het orkest, soms met opzet, om het in een staat van woede te brengen, waardoor de uitvoering in glans won. У Hij был хороший такт, zijn enige ware belangstelling was muziek, en het kan daarom niet anders of hij moest bijzondere gevoelens van waardering gevoelen voor het land dat die muziek voor het grootste deel has gemaakt - Duitsland. Voor politiek has hij grote minachting, ook voor couranten. Uit zijn prille jeugd zijn aardige verhalen van zijn lieve Moeder die vertelde hoe hij in schoolgevechten nooit dacht aan opgeven, hoe hij als klein kind aan de piano zat te импровизирует и дает планы в шахтерском овладении. «Hij speelt in mineur», zei zijn Moeder, «dan heeft hij het in de broek gedaan». Мужчины krijgt de indruk van gebrek aan objectiviteit bij de leden van de Ereraad. Dit gebrek maakte het de Ereraad onmogelijk zich vrij te maken van de geest van afgunst en haat om Mengelberg. 

1950

15 января. Gisteren ben ik tegenwoordig geweest bij het afscheid van Von Balluseck (hoofdredacteur Algemeen Handelsblad 1929-1950), eerst aan een breakfast bij Dikker en Thijs, верволгены в het Handelsblad bij een Receptie. Toen het gesprek op Mengelberg kwam vertelde Von Balluseck enige aardige indrukken van ontmoetingen met Mengelberg. Eerst в Америке в 1921 году. Het eerste Concert opende встретил een ouverture Oberon, waarbij de Franse hoorns (zo zeide vB) начал встречаться с een geweldige hoornstoot, Een van de hoorns blies daar een geheel verkeerde toon. Volgende dag был vB bij de repetitie. M. riep de hoornist bij zich, die erkende fout te hebben geblazen, omdat hij zenuwachtig was door het 1e optreden onder Mengelberg. Neen, zeide M., dat was niet de reden, er was een ander. Велке? Dat uw embouchure niet goed было. Verontwaardigde ontkenning van de hoorn. Ik zal 't U tonen zei M., Geef mij uw instrument eens. En toen zette M. de hoorn aan zijn mond en blies dadelijk de toon die de hoorn has moeten blazen in volle kracht. Verbazing van het orkest dat een dirigent ook met een hoorn terecht kon. En het gevolg был тем, что hij verder встречался с dit orkest alles kon doen was hij wilde. Эн-андер-геваль был встречен Франсом Оркестом. Bij een zeker muziekstuk moest veel meer «liefelijkheid» наар ворен комен. M. vroeg toen aan het orkest wie hunner getrouwd waren. De getrouwden moesten de handen opsteken. M. zei toen dat hij zag dat er nog te velen onder het orkest waren die de constante liefde van een vrouw niet kennen en dat hij daaraan toeschreef dat de melodie niet lieflijk genoeg has geklonken.

1951

27 января Консертгебау. Er worn ernstige verschillen van mening ontstaan ​​над de vraag из Paul van Kempen al dan niet zou mogen dirigeren в het Concertgebouw. Gedurende het Concert van zaterdagavond 27 января hebben reeds ongeregeldheden plaats gehad, maar op het Concert van zondag 29 янв. werd het erger, waarbij nog kwam dat de meerderheid der orkestleden het podium verliet omdat zij zich niet in staat achtten in de sfeer van onrust muziek te maken. Het koor was het daarmee niet eens. En slotte ontsloeg het Bestuur van het Concertgebouw de leden van het Orkest die het podium hebben verlaten.

Динсдаг 30 января. Op 2 uur thuis, waar Heentie (nicht van Hilda de Booij-Boissevain, haar man, Дик Месман был баскларнеттистом van het Concertgebouworkest) bij Hilda zit en vertelt van de gang van zaken om het Orkest. Blijkbaar wordt het nu een revolutie. De 75 orkestleden die niet wilden of konden spelen wensen niet terug te komen onder het Bestuur doch Willen een geheel nieuwe organisatie oprichten.

1 февр. Het gesprek draait meestal om het Concertgebouwconflict. Het optreden van het Bestuur, in het bijzonder van De Jongh Schouwenburg, wordt algemeen onbesuisd gevonden.

14 февр. На хет герлезен ван эен, интервью 1940 года, gepubliceerd in de Telegraaf, это портрет ван Менгельберга, ведущего уит онце камер вердвенен. Gisteren een aantal oude brieven uit mijn Concertgebouwtijd, die Mengelberg aan mij schreef, voorgelezen aan Hanna (Hanna van Eeghen, nicht van Hilda de Booij-Boissevain) en Engelien (dochter van Hendrik de Booijnédén ik) te plaatsen.

29 март. Виллем Менгельберг находится на 22-м март в мире по всему миру и находится под защитой латиноамериканского зеггена, ондер де индрук ван хет хенгаан ван эен человек познакомился с веной вий зо обширный вербонденный товар.

Йозеф Вильгельм Менгельберг (Утрехт, 28 марта 1871 г. - Цуорт, 22 марта 1951 г.)

Er werd gisteren in het Concert op woensdag door Klemperer enige ogenblikken stilte verzocht ten einde hem te herdenken, en zaterdagmiddag - это эен herdenkingsconcert в het concertgebouw, waar de vlag halfstok waait. Het Concert van Hedenavond onder Klemperer bevredigde ons niet.

Отто Клемперер, дирижент (1885-1973)

De suite van Bach, slordig uitgevoerd, liet ons horen wat we onder Mengelberg hebben verloren en wat ons te wachten staat zo het orkest zeggenschap krijgt over de leiding van het orkest. Геспрокен познакомился с Х. Стипсом, уд-оркестлидом, басистом-инвалидом, а также с другим бас-гитаристом, а также с басистом-инвалидом, а также с Х. Стипсом. Ik vond het merkwaardig zulke woorden te horen uit de mond van een man die ons (het Bestuur) в 1905 году, dus 46 jaar geleden door zijn opstandigheid als voorzitter van de Orkestvereniging hinderde, maar ik geloof niet dat zenijn eisen уступил ван де лейдинг ан хет оркест.

1956

6 февраля 1956. [Bij de ingeplakte overlijdens aankondiging van Hendrik Freyer.] Freyer heb ik gekend aan het Concertgebouw waar hij administrateur werd toen ik aftrad en gedelegeerd bestuurslid werd, позже bestuurslid de hemzebouw waar hij administrateur werd toen ik aftrad en gedelegeerd bestuurslid werd, позже - heb ik gekend an het, de Zuiderzee. Ик Хериннер Мидж Дат Уэйнс Ван Энкхёйзен Лаген и Эйвондс Вор Хет Шлэпен Гаан Ик Вааршувде Дат 2 уур Мост Гэпомпт Уорден Омдат де Мавурнин (Зейлбот ван Хендрик де Буидж) водный маакте. Hij был eerlijke rechtschapen man, die voor een administrateur de eigenaardige gewoonte имел niet te antwoorden op brieven die zich op zijn tafel en in zijn zak vermenigvuldigden. Het was bij hem een ​​systeem, hierop berustende, dat bij het Concertgebouw alles gewoonlijk geheel anders liep dan in de eerste short werd voorgesteld dan dat dus veel onnodig werd verricht door dadelijk te antwoorden. Hij zei altijd: Джа, милая!

Фрагмент Einde dagboek ван Хендрика де Бойя

-------------------------

Люди, которых я встречал, воспоминания Х. де Буидж (голландский)

Een hoofdstuk uit «Mensen die ik ontmoette, Herinneringen H.de Booij».

Door zijn zoon H.Th de Booij gebundeld en uitgegeven als een, декабрь 1970 г.

Stencilwerk werd verzorgd door zijn kleinzoon Tom de Booij with zijn uitgeverij GEOPOL-Baarn

Густав Малер.

Густав Малер (1860-1911) wandelend langs de Zuiderzee bij Valkeveen 1906 (Foto H. de Booij) 

Toen ik в 1903 году, na terugkomst uit Indië werd afgekeurd voor verblijf in de tropen en dientengevolge voor de Marine, aanvaardde ik de betrekking van administrateur van het Concertgebouw. Het Concertgebouw был в 1888 году, чтобы стоять gekomen, opgericht door enige Amsterdammers, en werd, toen ik er op 5 februari 1904 aan werd verbonden, bestuurd door Mr. AJ Sillem, HJ de Marez Oyens, Mr. R. van Rees en Mr.HJ ван Огтроп. Van deze bestuurders behoorden de drie eerst genoemden tot de oorspronkelijke oprichters.

De oprichters hadden voor dit doel geld moeten lenen, het was echter hun gewoonte zich persoonlijk aansprakelijk te stellen voor de betaling van tekorten op de exploitatie. Aan deze gewoonte, geen verplichting, bleef het bestuur, zoals ik het aantrof, getrouw zolang het mogelijk was. Gewoonlijk был echter de toepassing ervan niet nodig daar er geen tekorten waren, maar het kwam voor. Mijn salaris было 3.000.-, ват destijds nièt min было. Виллем Менгельберг был де Диригентом. Zo kwam ik in een omgeving die belangrijk verschilde van die waaraan ik bij de Marine gewend was. Er kwam nog bij, dat bij mijn indiensttreding een конфликта bestond tussen bestuur en orkest, Concertgebouwconflict geheten, dat had geleid tot mijn benoeming ter vervanging van de administrateur Виллем Хученрюйтер (1863-1950)У него был геном. Ик Бенниет Ван планирует урегулировать конфликт, вейл те вертельлен. Aan allstrubbelingen komt een einde, ook bij deze was dit het geval ook al waren ze soms vrij ernstig, doordat een deel van de bezoekers der Concerten partij has gekozen tegen het bestuur. Tenslotte stelde een aantal orkestleden zich niet langer beschikbaar bij de afloop van hun: contract. Андерен, квамен ин хун плаатсен. De vrede herstelde zich geleidelijk ook onder het publiek.

У Менгельберга были камыши geruime tijd de belangrijkheid van de werken van Gustav Малер berepen en toonde dit door de uitvoering, ook al, moest ons publiek er aan wennen. Als administrateur hoorde ik niet alleen de uitvoeringen maar был ik ook vaak aanwezig bij repetities, zodat ik al spoedig delen van symfonieën uit het hoofd kende. В 1904 году Квам Малер уит Венен эн нам зийн интрек бий Менгельберг умер на улице де ван Эгенстраат 107 вонде. Hij woonde uitvoeringen ~ en repetities bij en waardeerde Mengelberg. Als Georg Kresse en zijn mede trompetblazers hun Instrumenten hoog ophiefden en de zuivere klanken luid deden klinken tot achterin de zaal, herinner ik mij zulk een repetitie Mahler met een vreugdevol gezicht te hebbirbeed genau: ”zeggen.

Voor hij te Amsterdam kwam waren verhalen over zijn persoonlijkheid, zijn karakter tot ons gekomen. Мы хаден гехурд ван зиджн виджз ван левен в еен омгевинг ван верфийнде энвуд, в зийн студэеркамер и муи текенинг ван Хокусай из эен андер бероэмде японнер. Те Венен был старшим директором ван де Оперы. Hij was daar een belangrijke figuur in het openbare leven, niet gemakkelijk, niet meegaand, maar oprecht, Toen de in dat openbare leven bekende фрау Канторовиц, benijd door haar soirées, waarop de hoogste chic door haar soirées, waarop de hoogste chic door khiken die ontbrakid weten, dat zij het op prijs zou stellen hem te ontmoeten, antwoordde hij slechts dat zijn spreekuur dan en dan was en hij Frau K. gaarne zou ontvangen.

Het kwam ook voor dat iemand uit de kringen van het Hof, verwant aan de Keizerlijke familie hem bezocht met het verzoek een hem bekende dame to het оперный ансамбль toe te laten. Дан Эйсте хидж ван зулк и дама прецес хетцельфде, ниет охранник дан хидж ван андере соллиситантен вергде; met het gevolg dat zij niet werd toegelaten zo zij niet aan die eisen beantwoordde.

Dit alles maakte hem niet algemeen bemind, maar wel geëerd in een kleine kring, die hem greep. Bij Mengelberg, die hij als dirigent bijzonder op prijs stelde vond hij in zijn kamer niet én tekening van Hokusai aan de wand, maar was bijna geen plekje aan de wand onbedekt gebleven door soms middelmatige kunstwerken.

Zo vond ik hem, na de hoge trappen van Mengelbergs bovenwoning te hebben bestegen, zenuwachtig, want zoiets hinderde hem, driftig op en neer lopende in zijn kamer. «Das Geschwätz des Vaters hängt bei dem Sohne an der Wand», zei hij en hij dacht hierbij aan de bijna niet eindigende verhalen van de brave oude Vader van Mengelberg en wees op al die zogenaamde kunstwerken.

Op een dag zonder repetitie zouden we hem een ​​indruk geven van Amsterdam «Wij» betekende Виллем Менгельберг, Альфонс Дипенброк и ik. Wij zouden dit te voet doen, wat Малер Венсте. Zo liepen we dan door de van Eeghenstraat, aandacht werd getrokken door het huis van de heer Simons, dat toen stond naast no. 92 ван Чарльз Э. Х. Буассевен ru, что позже встретил grote zorg, разбит на een andere gemeente weer is opgebouwd. Het bleek moeilijk een wandeling встретил Mahler te maken, want dan was hij voor, dan weer achter, vervuld van eigen gedachten zodat het voeren van een gesprek niet mogelijk was, Bovendien was hij zonder hoed uitgegaar, iets nietchden 50 goed mogelijk was, want dan kwam een ​​Amsterdamse jongen- altijd vol belangstelling - en vroeg «baas waar is je hoed» en bleef bij hem staan. Zo stond hij dan geruime tijd for dat huis van Simons, dat hij bewonderde. Хидж Хилд ван де Гедахте ван де архитектор ди де скурстин ван де ан де страатзийде грензенде кёкен боуд в еен буг омхог гаанде наар де хоге скурстин ван хет хоофджау. Tenslotte liepen мы вердер маар дан лиеп хидж аллен вуруит, дан ведер блеф хиджахтер.

Wij kwamen op het Damrak waar de Beurs van Berlage sedert 1903 staat. Die trok hem ook dadelijk en het was merkwaardig, this het huis van Simon van dezelfde Architect, архитектор. Hij uitte zijn удивительно для Beurs zonder aanvankelijk te weten that het een Beursgebouw.                                        

Архитектор Хендрик Петрус Берлаге (1856-1934)              

Биржа Берлаге в Амстердаме

Toen Diepenbrock hem dit zei en dorst te zeggen dat hij niet tot de bewonderaars van dit Beursgebouw behoorde, verdedigde hij zijn houding, zeggende, dat een Beursgebouw, een gebouw waarin zaken wordden de jedarans, hebouw waarin zaken wordlien de gedaedaan, аллергия dragen van een Tempel. Hij vroeg de naam van de Architect en noemde Berlage een groot Architect. «Sagen Sie Ihm», zei hij, «dat ik hem een ​​groot Architect vind» En dat heb ik gedaan. Toen gingen we naar de Jodenbreestraat en het staat mij helder voor de geest hoe Малер daar voor het huis van Rembrandt stond zonder hoed, omringd door levendige, jonge bewoners van die buurt, die hem vragen stelden. Maar hij luisterdé er niet naar, keek naar dat oude huis, zei: «durch diese Fenster hat er geguckt», gevolgd door de verzuchting dat hij hoopte «onmiddellijk te sterven zodra hij niet meer zou vooruitgaan en kennen».

Des avonds имел лучшие блюда из Concertgebouw hem te dineren gevraagd в его ресторане van Laar en zouden wij met het aan de op de gebruikelijke wijze versierde tafel zitten. Maar hij, die gewend was aan eenvoud, kon het gezicht op dat hoge middenstuk met vruchten en bloemen niet verdragen en droeg het: zonder iets te zeggen, naar een nabij Buffet, een ongebruikelijke daad voor een gast.

Hij onderwierp zich verder aan de gewone eisen, die een gast in acht moet nemen, was een vriendelijke gast, die Amsterdam was bewonderd bij zijn wandeling door de stad, tot aan het десерт, het gesprek kwam op Multatuli, wiens bleek werken hijen hijen en die hij bewonderde. Toen een der bestuursleden zei, что Multatuli een slecht ambtenaar был geweest, был hij er door getroffen, zo zei hij, dat hij hier Multatuli moest verdedigen. Hij zou het zich tot een grote eer rekenen zo Multatuli aan deze tafel had kunnen zitten, hem te mogen toespreken - hij stond daarbij op en maakte een buiging voor de denkbeeldige gast en dan te zeggen: ”Mijnheer ik heblep, gevoelde de bewóndering en haat alle droogstoppels ». 

Эдуард Доуэс Деккер (Мультатули) Шрайвер, помощник-резидент Нед Ост Индиэ (1820-1887)

De bestuurders ван het Concertgebouw waren gewend aan de omgaan встретил kunstenaars. Kunstenaars hadden een voorname plaats in hun hart en zo verliep de avond óp de aangenaamste wijze.

Behalve de uitvoering van enige van zijn werken volgde nu nog een bezoek aan Drafna bij Naarden, de woonplaats van Charles Boissevain, de algemeen bekende journalist, directeur en hoofd van het Algemeen Handelsblad. Daar zong onze zangeres Aaltje Noordewier-Reddingius de solopartij van de 4de van zijn symfonieën. De sfeer van Drafna trok подол и это чудо. Встретились с семьей Boissevain aan tafel gezeten в een huiselijke omgang van medeleven en grijpen, vertelde hij van zijn werk en leven, het «innere Ohr» dat Hem leidde bij zijn symphoniën, zijn bewordingear van medeleven en begrijpen, het «innere Ohr» dat heleidde bij zijn symphoniën, zijn beworder van de la vanadio kunden Hij bewonderde ook de omgeving, die hij met ons doorwandelde, zoals van zelf spreekt soms vooruit lopend, alleen, mijmerend, denkend waaraan. Позже zou ik встретил его wandelen langs de boorden van de Amstel voorbij het Kalfje en zou hij plotseling uit troepen: «Hier möchte ich wohnen in diesem kleinen Häuschen». У нас есть op een stil plekje gekomen, de glinsterende Amstel, een bocht van de rivier, een paar kleine huisjes, een paar bomen; dit Hollandse vredevolle tafereel имел подол гетроффен.

Een jaar позже kwam hij weer en zou zijn 2e symfonie worden uitgevoerd встретил этот indrukwekkende slotkoor. Hij zat vaak op mijn kantoor en eenmaal toen ik de tekst van dat slotkoor nodig имел для этой программы, что ik bezig был klaar te maken voor de druk vroeg ik hem het voor mij op te schrijven. Hij voldeed aan mijn verzoek en zo bezit ik het in zijn handschrift:

Текст uit slotkoor van de tweede symfonie van Mahler. De tekst is in 1905 door Mahler zelf geschreven voor H. de Booij

Tijdens dit bezoek dirigeerde Mahler de 2de en 4de symfonie. У Менгельберга Малер был исполнен 4-й симфонии на паузе, написанной на паузе, на паузе на Малере, на паузе на Менгельберге и на том фонде Малера и гениального мышления. Zo gebeurde het. Na de Pauze zat Mahler in de zaal en liet zich zijn symphonie voorspelen Na terugkomst te Wenen zei hij aan Alma, zijn vrouw: «dass es ihm gewesen sei als ob er selbst dirigiere, so genau hatte Mengelberg seasst Intention».

Toen hij в 1911 году stierf zijn Diepenbrock en ik naar Wenen gereisd om tegenwoordig te zijn bij de begrafenis. Ik laat hieronder nog volgen de solopartij van de 2de symphonie, welke Mahler voor mij opschreef ». 

Текст уит «Urlicht aus das Knaben Wunderhorn». De tekst is in 1905 door Mahler zelf geschreven voor H. de Booij

Анхангсель: 

Het Concertgebouworkest против de Naamloze Vennootschap Concertgebouw

Хендрик де Буйж был написан 19 января 1904 года. Бенум альс-администратор ван Хет Концертгебау. De reden van deze benoeming - это гелеген в het feit dat zijn voorganger Willem Hutschenruyter door het bestuur van het Concertgebouw werd ontslagen. Ик даже в своем интерьере опроэпен, что он здесь, гинг, ом, как он стрейд туссен, хет, оркест, и дирижент Менгельберг, умирает, что даарбидж, гестеунд воелде, дверь, он лучший, ван хет, Концертгебау. Ik wil hiervoor enkele citaten geven uit het boek: Historie en kroniek van het Concertgebouw en het Concertgebouworkest 1888-1988 Deel I Voorgeschiedenis 1888-1945 pagina's 121-130: (de foto's zijn door mij bij de tekst gevoegd)

Het orkest против de Naamlooze Vennootschap

Uit de vele verzoeken tot salarisverhoging die in de loop der jaren door de orkestleden zijn verstuurd, blijkt inderdaad dat Mengelberg steeds weer het laatste woord has en menigmaal ook het bestuur in verlegenheid bracht door beslissingen gen terant die nord, nédén déréné nédé nér. Dat hij daarbij Hutschenruyter gepasseerd heeft, spreekt welhaast vanzelf: naar Mengelbergs mening stond hij zelf als orkestdirecteur nu eenmaal boven de administrateur. Al zou de persoonlijke verhouding tussen Hutschenruyter en Mengelberg daarop verbeterd zijn, eerstgenoemde was niet uitsluitend uit op het halen van een persoonlijk recht. Хотите в dezelfde nota kwam hij met een voorstel van geheel andere aard, namelijk een scheiding te realiseren tussen het Gebouw en het Orkest. Als voorbeeld daartoe noemt Hutschenruyter de Nederlandsche Opera, maar hij had wellicht ook de plannen kunnen aanvoeren die Анри Виотта (1848-1933) камыши в 1888 году в deze Richting geopperd had, toen hem de functie van eerste orkestdirecteur werd aangeboden. Анри Виотта (1848-1933), die begin 1904 bezig было в Den Haag een nieuw orkest op te richten, schreef Hutschenruyter op 5 februari 1904 hierover: «(…) Uw plannen to reorganisatie van de zaak berusten op dezelfde gedachte, die ik de Directiegeoude Het Concert me de oprichting: scheiding der exploitatie van zaal en orkest. Мужчины heeft het toen niet gewild, мужчины schijnt het ook thans niet te willen, doch men zal er mijns inziens eens toe moeten komen, wil men de zaak niet laten te gronde gaan. (…) '

Анри Виотта (1848-1933) musicoloog, дирижентный композитор

В ноябре 1903 года встретился с вергаандой структурой, чтобы познакомить Виллема Хатченруйтера с большим количеством людей, лучше, чем когда-либо, прежде чем вернуться в Концертгебау-Оркест на Наам! Vennootschap

Zeven punten in deze nota zijn het vermelden meer dan waard: 

1. Де-эксплуатация оркестра в гебаув administratief gescheiden. 

7. De orkest-exploitatie wordt gecontroleerd door het bestuur, terwijl jaarlijks aan een, door de algemeene vergadering van het orkest te benoemen commissie van 3 leden inzage daarvan wordt gegeven

8. De Algemeene Vergadering van het orkest wordt in de gelegenheid gesteld aan het bestuur wyzigingen in de rooting der orkest-exploitatie voor te stellen. 

10. Alvorens besluiten te nemen, die op de orkesexploitatie van invloed kunnen zyn, stelt het bestuur de Algemeene Vergadering van het orkest in de gelegenheid daaromtrent een Advicerende Stem uit te brengen. 

11. Uitbreiding van het orkest, waarvan belasting van orkest-budget het gevolg is, zal niet geschieden, dan met toestemming van de Algemeene Vergadering van het orkest. 

14. Overeenkomsten tusschen de leden van het orkest en het Concertgebouw worden gesloten volgens een door de Algemeene Vergadering van het orkest ontworpen en door het bestuur goedgekeurd contractformulier. 

16. Путем вакансий в функциях от orkest-directeuren wordt het orkest in de gelegenheid gesteld кандидат ан те бевелен, зоопарк могелийк на проэфдиригеерен, ваартоэ хет бестуур зин медеверкинг верлент. '

Bijgevoegd был кратким секретарём van het Concertgebouwbestuur, MR. Р. ван Рис, создатель 18 ноября 1903 г .:

(…) Aan deze voorsteIlen ligt de overweging ten grondslag, dat - wil een zaak een normale ontwikkeling hebben - het van tyd tot tyd noodig is de verhoudingen en omstandigheden, waaronder wordt gewerkt, in overeenstemming stand vanrengtling met on hebben является. 

(…) Het spreekt vanzelf, dat de mogelijkheid niet buitengesloten is, de punten, die ik in overweging geef, te wyzigen. De beginselen, die daaraan ten grondslag liggen, n.!. это оркестр в зекерен зин те доен соучастники в меердере миндере вельваарт ван де заак; het een adviseerende stem te geven in die zaken, waarbij zijn belang ten nauwste betrokken is en den toestand van vogelvrijheid, waarin het thans verkeert, op te heffen, zou ik echter niet kunnen prijsgeven. ' 

Het bestuur kon zich met deze visie bezwaarlijk verenigen, hetgeen voor-Hutschenruyter cs een duidelijk teken was van het 'conservatisme' van dit 'regentencollege'. (…) Het grootste deel van het orkest schaarde zich в конфликте, прямой ахтер Hutschenruyter, niet in het minst omdat hij de eigenlijke zakelijke leider был van het orkest en dus verantwoordelijk voor de aanstellingen van salarissen van de musici. Maar ook omdat bij verscheidene orkestleden al geruime tijd ongenoegen bestond over hun positie ten opzichte van de Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw en ten aanzien van de houding van Mengelberg tegenover het orkest. Zo mocht Mengelberg de orkestleden niet Alleen geldboetes opleggen (daartoe bestond een uitgebreid reglement met exacte bedragen), maar ook op staande voet ontslaan ('Zonder tucht, gestrenge tucht, is een orkest ondensefenkbaar' 11)

Шарль Буассевен (1842-1927) hoofdredacteur van het Algemeen Handelsblad

Of zoals het bestuur van de Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw het in een schrijven van 6 декабря 1903 года, ан де оркестровая формулировка: «(…) dat den Orkest-directeur de meest volstrekte zelfstandigheid blijft verzek deervoen , - en tevens ook de bevoegdheid om zodanige maatregelen, met name boeten en ontslag, toe te passen, als hem voor de handhaving van zijn gezag nodig voorkomen, behoudens beroep op ons Bestuur na afloop der repetititie of uitvoering '.

Tussen de verschillende partijen в конфликте, который разгорелся вокруг en weer grieven ontstaan. Het ging zelfs zo ver dat Mengelberg door het bestuur van de NV een onderzoek liet instellen naar de houding van de eerste, виолончелист Моссель: 'Door ons werden successievelijk gehoord 7 getuigen, allen orkestleden, waarvan drie gekangozen uestrie en uestleden de orkestleden door den Heer Mossel aangeduid.

De hun voorgelegde vraagpunten luidden: 

1: Is het waar dat de Heer Mossel somtyds opzettelijk hooger of laager speelt dan in de partij staat, op andere wyze zeer hinderlijk is voor den directeur door zyne houding tydens de repetitien, en soms ook tydens de uitvoeering is horlijk ван Закен? Дит punt werd tevens telkens de vraag gesteld де Heer Mengelberg в de laatste maanden speciaal ten opzichte van den Heer Mossel, provoceerend gedurende de repetitien en uitvoeringen opgetreden. 

2: 'Is het waar dat de Heer Mossel, buiten repetitien of uitvoeringen, zich omtrent den orkestdirecteur opruiend uitlaat tegenover orkestleden en dit oa gedaan heeft na de strykorkest repetitie op 13 November jl door in de totitiekdenamez roepen: «het is beneden onze waardigheid om in die kamer (di de kamer van den orkestdirecteur) te gaan, niemand gaat in die kamer». 

Omtrent punt 1 werd door het Bestuur geene zekerheid verkregen, (…). 

De onzekerheid, (…), bestaat niet ten opzichte van vraagpunt 2. Door Al getuigen, die er by waren, wordt beslist verklaard, dat de Heer Mossel in de repetitiekamer op 13 ноября, jl ongcveer gesproken heeft als in het vraagpunt is aangeven. (…) Verder heeft het Bestuur uit het verhoor de overtuiging gekregen, dat de Heer Mossel zich ook старейшины в afbrekenden en ongunstigen zin над den Directeur heeft uitgelaten. 

Bovendien wantrouwde Mengelberg de houding van zijn tweede dirigent en Concertmeester, André Spoor. Aan de andere kant dreigden de orkestleden eind januari 1904 met een staking. De situatie было gespannen. Dat bleek onder meer uit de geruchten die de ronde deden, uit de verzoeken van orkestleden om met Mengelberg over de situatie van gedachten te wisselen en uit enkele anonieme brieven aan Mengelberg van 'eenige werkelijke vrienceden' de Vemresdening, die meldresdening op 20 ноября 1903 года, когда он встретился с Виллемом Хутшенруйтером, манье ван Репетерен ван Менгель Берг, беспрекословен. Zij hoopten dat Mengelberg die vergadering zou kunnen boycotten door juist op dat tijdstip een extra repetitie te plannen

Андре Спур (1867-1929) Tweede dirigent en Concertmeester van Het Concertgebouworkest

De Vereniging 'Semper Crescendo' был в 1898 году opgericht met als doel de 'geestelijke en stoffelijke belangen' van de orkestleden voor te staan. Achteraf beschouwd, zeker met het oog op de ontwikkelingen rond het Concertgebouwconflict, - это Semper Crescendo de eerste vakbond van orkestmusici geweest. Hutschenruyter был в 1902 году президентом gevraagd van deze vereniging te worden, maar has geweigerd, aangezien deze functie niet verenigbaar zou zijn met zijn positie als directeur-administrateur van de Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw. Daarop werd hem het ere-voorzitterschap aangeboden. В январе 1904 года был начат инициатива композитора Юлиуса Рентгена и фонда его создания, 40.000 XNUMX гульденов, который был создан в течение всего периода времени в одном месте.

Юлиус Рентген (1855-1932) композитор и дирижент

Op 18 января 1904 г. werd door een zestigtal orkestleden een verzoekschrift ingediend bij het bestuur van de Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw, waarin zij hun zorgen uitten over het vertrek van Willem Hutsakenchenruyter, het vertrek van Willem Hutsakenchenruyter, het. Tevens brachten de musici hun arbeidscontract ter sprake:

'Meer in het bijzonder hebben wij het oog op de toepassing van het contract, door ieder onzer aangegaan. In dit contract wordt de nadruk gelegd op onze Individual verplichtingen, terwijl rechten stiefmoederlijk ons ​​toebedeeld, zo niet in de schaduw gesteld zijn. De gestrenge letter van dit contract, in onverbiddelijk gestrenge geest gehandhaafd, zou het natuurlijk gevolg hebben dat persoonlijke gevoeligheden gewekt, ontstaan, bestendigd worden. Tenzij tijdig ontweken, zouden botsingen van die aard lichtelijk leiden tot blijvende verstoring der goede verstandhouding, bij collegiale samenwerking overal, maar zeker bij het uitvoerend deel ener instelling als de onze, noodzakelijk (…) ' 

Hutschenruyter был volgens de orkestleden in staat geweest de strenge toon van hun contract te verzachten en voor hen op de juiste wijze te bemiddelen. Aangezien hij zijn ontslag имел контракт с aangeboden, wensten de musici een minder Streng. Enkele wensen van hun kant имел тростники Hutschenruyter в апреле 1903 года в de eerder genoemde nota met voorstellen tot reorganisatie verwerkt. Het schijnt evenwel dat het bestuur pas door het verzoekschrift van 18 januari 1904 ging beseffen dat er onder de orkestleden ontevredenheid bestond over hun contract.

Het bestuur werd daarop tot tweemaal toe verzocht om een ​​onderhoud met een commissie, bestaande uit vijf orkestleden en een buiten het orkest staande zesde persoon. De eerste maal имел мужчин als 'buitenstaander' de bekende jurist en Trouwe Concertbezoeker, MR. JA Levy, aangetrokken. Het bestuur van de NV weigerde echter Principieel een buitenstaander tot de besprekingen toe te laten. Naar hun oprechte mening ging het погружает в внутренний конфликт, zelfs al was het een en ander reeds in de dagbladen uitgelekt. Als vervanger van. г-н. Levy werd vervolgens Willem Hutschenruyter genoemd, an wie precies op de dag van dit tweede schrijven, 5 февраля 1904 г., eervol ontslag was verleend, waardoor ook hij als een buitenstaander werd aangemerkt. Het bestuur koesterde geen enkele wrok jegens Hutschenruyter, 'doch wij hebben gemeend deze inmenging van buiten bij deze eerste bespreking van de belangen en wenschen van onze orkestleden niet te moeten aanvaarden. Wij verklaarden ons echter telkenmale bereid alsnog een commissie uitsluitend bestaande uit orkestleden te ontvangen: Daar het intusschen natuurlijk onze bedoeling niet kan zijn, kunstenaars die met hun werkungan dijn, zijn, kunstenaars die met hun werkungan zijn, zijn, kunstenaars die met, hun werkungan, dijn, zijn, zijn, zijn, zijn, zijnen het orkest bekend gemaakt, dat wie zich dienaangaande vóor of op 16 Mei ek verklaart, reeds op Augustus zijn ontslag kan krijgen ».

Встретились с Hutschenruyter vertrok uiteindelijk een aantal van de meest vooraanstaande orkestleden, onder wie de eerste Concertmeester и tweede dirigent André Spoor, de eerste виолончелист Isaäc Mossel, de Sol-fluitist A. Best mepen de solo-trompeticht van het Residentie-Orkest in datzelfde jaar). Vier maanden позже schreef het bestuur van 'Semper Crescendo' alsnog een lange short aan het bestuur van de Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw en zette de grieven van de afgelopen jaren onomwonden uiteen. 

De volgende pass uit deze short, gedateerd 27 mei 1904 en ondertekend door Arnold Drilsma en H. Stips, geeft een goed beeld van

het ongenoegen van menig orkestlid en de gespannen verhouding tussen de orkestleden en hun dirigent: 

«(…) Dat de hoofdoorzaak hiervan te zoeken находится в de slechte verstandhouding tusschen dirigent en orkest is U reeds bekend en dat de oorzaak daarvan op hare beurt bij den eersten gezocht moet worden meenen wij met eenig recht te mogen beweren. Zeer zeker Willen Wij Toegeven, dat in den loop van een negental jaren ook van de zijde van het een of andere orkestlid iets kan zijn gezegd of gedaan, dat liever gezwegen of nagelaten had moeten worden, maar, daargelaten, dat men daarvoor verantwoordelijk kan stellen, zijn die gevallen zoo zeldzaam geweest, dat het aantal daarvan zeer gering is, vergeleken bij de grieven Welke bij ons bestaan, vooral wanneer men daarbij in aanmerking neemt, data-deiten orkest op het begaan van tekortkomingen onzerzijds zoo veel maal grooter is. (…) In de eerste plaats de repetities: Deze onderscheiden zich van de zijde van den dirigent door eene onzakelijkheid waardoor zij een buitengemeen afmattend en geestdoodend karakter verkrijgen, zoodat het bewaren van bijkét en rust in heta.

Wanneer het ons vergund is omtrent de oorzaak van dit verschijnsel onze meening te zeggen, dan gelooven wij die te moeten zoeken in 't oi niet voldoende bestudeeren van partituren vooraf, waardoor de Heer Mengeltelberg eertance enumente envétée en de de Heer Mengelberg eertance en dan later de oorspronkelijke opvatting dikwijls weder eene wijziging ondergaat. Rekent men daarbij de eigenschap van den Heer Mengelberg van - al naar gelang van tijdelijke gezindheid - met gezochte op en aanmerkingen zijne bijzondere aandacht te wijden aan bepaalde personen, dan zal het Uw bestuur nietkén de l'eilijen dikwerf heeft te ondergaan от het orkest op de repetitie. (…) De programma's bewegen zich binnen steeds engere repertoire-grenzen en het gevaar dreigt, dat - waar vroeger het Concertgebouw репертуар был - in de toekomst aan de vraag naar meerdere afwisseling voorbe voldannd wordanden. Een tweede grief, waarmede het bovenstaande in nauw verband staat, is het weinige vertrouwen, dat de heer Mengelberg blijkt te stellen in delligentie en de artistieke kwaliteiten van het orkest, zooals blijkt uitvo zijnitreden uitvo zijnitreden ru. Daardoor ontstaat een gevoel van onzekerheid en miskenning, waardoor schade wordt gedaan aan de opgewekte stemming, vereischt voor eene goede artistieke uitvoering

Ten slotte stelde het bestuur van 'Semper Crescendo' het bestuur van de NV voor, dat встретил de komende vernieuwing van de contracten met de orkestmusici in het vooruitzicht, een nieuw contract op te stellen, niet tussen het best afar maderlius music het bestuur en het orkest als maatschappelijk lichaam. Het spreekt bijna vanzelf dat een dergelijk verzoek niet kon worden ingewilligd, evenals de wensen van Hutschenruyter eerder in het seizoen. Er bestonden voor de orkestleden vrijwel geen sociale regelingen. В 1901 году был er weliswaar een Ondersteuningsfonds opgericht en vijf jaar, позже zag het Pensioenfonds het daglicht. Маар музыкальных произведений в feite volkomen afhankelijk van de financiële staat van de Naamlooze Vennootschap Het Concertgebouw en dus van de inzet van het bestuur om tot een optimale exploitatie van zowel het gebouw als het orkest te komen. Даарвур был Виллемом Менгельбергом и онмисбаре Шакелем. Het publiek stond als én мужская подушка, обожающая кромка als geen ander. Het bestuur moest dus steeds weer schipperen tussen de belangen van de orkestleden (waarvoor ze zeker niet blind waren), de belangen van hun lastige dirigent, wiens vertrek volgens menigeen het einde van het orkest het zou de betekenwen, en. Niettemin kwam het bestuur van de NV eind mei 1904 встретил новый контракт. Hierin был de. Rol van de administrateur beter Wastgelegd (zoals c: ~ in het concept-Hutschenruyter van mei 1903). ”De orkestleden kregen meer mogelijkheden tot beroep в geval van strafbepalingen door de orkestdirecteur of de administrateur. De zomervakantie (sinds 1900) werd van twee naar drie weken verlengd, terwijl de bepaling dat de contracten voor onbepaalde tijd opgezegd konden worden in geval van overmacht (oorlog, epidemie) en enig van hogerhand opgelegen gevende verlengd twee weken, geschrapt werd. De strafmaatregelen zijn evenwel bepaald denigrend gebleven: boetes voor te laat komen, boetes voor het verlaten van de plaats in het orkest zonder toestemming van de dirigent, boetes voor wanordelijk gedrag en de dirigent, boetes voor wanordelijk gedrag in de dirigent, boetes voor wanordelijk gedrag en oneerbied, deurdélée deurédécée en oneerbied, deurdécéte deurée deurécéte de l'énéenbied, en: deurditée deuréete en oneeenbied, en: the het verlate en oneerbiedesturveesturlée, чтобы улучшить управление, улучшенное управление или улучшенное управление.

Het bestuur был niet erg te распространен над домом van de orkestleden. '(…) Die houding is geenszins van dien aard geweest als ons Bestuur verwachten mocht na de wijze, waarop onzerzijds steeds tegenover hen is opgetreden en na al de предлагает die wij ons getroost hebben, om de exploitatie in stand te houden de daardoor belangen der orkestleden te bevorderen. Dit moet in de toekomst veranderen, en wij hebben ernstig overwogen of wij ook met de hier bedoelde orkestleden een nieuw contract mochten aangaan. Nu wij onzerzijds daartoe besloten hebben, achten wij het toch onraadzaam, zoolang geen andere geest onder hen gebleken is te bestaan, sommige der voorstellen goed te keuren die zouden strekken om het gezag van den muzaku tekdirectecte. (…) Eindelijk maken wij U opmerkzaam, что het grootendeels van de orkestleden zelf zal afhangen of het orkest op den duur zal kunnen voortbestaan. (…) Aan de medewerking van de zijde van den Muziekdirecteur zal het, gelijk wij op goede gronden meenen te mogen verwachten, niet ontbreken. Maar ook de medewerking van Alle orkestleden встретил Muziekdirecteur en Bestuur is onmisbaar om het publiek te overtuigen, что он ook voor het vervolg op even voortreffelijke uitvoeringen kan blijven rekenen als to nu toe werden gegeven. (…) '

Op 6 juni 1904 werden zowel de boven geciteerde short van 'Semper Crescendo' als de geciteerde vermanende summary met het contract dat door het bestuur van de NV aan de musici gezonden was om op 7 juni getekend te worden, op verzoek van 'Semper Crescendo' in het Nieuws van den Dag gepubliceerd, 'om nu iets anders en wat meer te geven dan de vage geruchten, welke men hier en daar kan lezen. (…) '

Het bestuur van de NV reageerde woedend. Де Веренигинг 'Semper Crescendo' werd opgeheven. De meeste orkestleden tekenden het contract. Де взятый ван де администратор верден тийделийк вервульд двер де уд-зи-офицер Х. де Буи, умер в 1905 году и умер в 1951 году в бестуур ван де Н.В. Тойтрад ан opgevolgd werd дверь Х. Фрейер. Langzaamaan keerde de rust weer terug. Een werkelijke oplossing van deze zeer reële problematiek zou evenwel pas в XNUMX году gevonden worden, toen de belangen van het gebouw en van het orkest eindelijk en Definitief van elkaar gescheiden werden.

Он начал с того, что Виллем Менгельберг пришел к вам по делу bijzonder druk heeft gemaakt. Hoewel niet in zijn ogen, был hij uiteindelijk evenzeer aanleiding als mikpunt van het ongenoegen der orkestleden. Bovendien diende het orkest zijn zware dagelijkse taak gewoon voort te zetten. Juist in deze spannende tijd kwamen enkele van de grootste toonkunstenaars, onder wie Mahler en Strauss, встретил его orkest werken. Van Rees en Charles Boissevain hebben dan ook met een uiterste aan takt (wat niet bepaald Mengelbergs sterkste kant was) getracht hun dirigent tot kalmte en grootmoedigheid te manen. Zo schreef Boissevain (27 апреля 1904 г.): (Red .rief aan Mengelberg)

'Ge hebt een moeilijken en ellendigen tijd gehad, maar het bestuur en Uwe vrienden niet minder, maar maak het nu toch niet moeilijker voor U zelf en voor de anderen door na alles wat er gebeurd is olie in het vuur te gaan. Гезейт Моссель, Дамен, Герке и Бест Квейт; wees nu grootmoedig tegenover de anderen. Spreek eens встретил других людей на вергитах и ​​вергифах: denk er aan, dat het voor hen een strijd is for hun wowding en dat bij zelfs veel hooger staande menschen elk middel wordt gebruikt ter zelfverdediging. Ik weet, dat het voor je moeilijk zal zijn - ik vrees zelfs dat het je onmogelijk zal zijn, maar wees grootmoedig met een breeden zwaai; daal niet te veel af в подробностях. Het publiek kent deze Trouwens niet en подробнее zullen zelfs 'kenners' het niet altijd eens zijn. Verwaarloos deze dus встретился с другими породами zwaai. Er is конфликт tusschen U en het orkest (grootendeels tenminste). Het orkest heef in alles de absolute nederlaag geleden. Хутшенруйтер вег. (…) Моссель делает погинген тот верзоенинг. Spoor houdt Uw short (…) in zijn zak. (…) Er begin kentering te komen in de opinie der orkestleden. Nu een woord Uwerzijds en alles kan weer in orde komen en binnen een jaar kunt ge alles naar Uw hand zetten, zijn Uw groote vijanden van heden Uwe vrienden geworden. Spreek DAT Woord Toch, Wat IK U bidden mag. Ik weet, dat de Booy en Diepenbrock, die beide groote, озадачивающий для U hebben en met hoogst vriendschappelijke gevoelens te Uwen opzichte zijn bezield, deze meening deelen. Zie het zo uit te mikken, что Mossel er niet is en zeg dan aan het orkest, dat ge alles vergeven en vergeten wilt; dat ge zelf zeker ook fouten hebben [sic] gemaakt, maar dat ge hen verzoekt om ook het verleden te vergeten en met een schoone lei te beginnen. (…) 'Kom mannen laat ons allen elkaar de hand geven en poogt Uwerzijds in mij ook goede eigenschappen te vinden in plaats van al mijn fouten en foutjes порода uit te spinnen. Vergeten wij nooit, dat er nijd en afgunst is en dat er velen mij mijn positie benijden en velen niets liever zouden zien dan dat er in het orkest vele plaatsen vrij kwamen. Laat ons weer opnieuw beginnen en pogen elkaar beter tegrijpen en voor zoover noodig te waardeeren. Dan kunnen we te samen de instelling welke ons lief is weer tot grooten bloei brengen en na de zoo moeilijke tijden die wij allen hebben doorleefd kunnen door eendrachtig samen te werken en in de eerste plaats de kunst en de grooteen meesters tetien hoezeer wij op prijs stellen hetgeen ze al die jaren lang voor het Concertgebouw en zijn orkest hebben gedaan.Zou je dat kunnen doen? Is het je mogelijk om eens die details te verwaarloozen en je op het verheven standpunt te plaatsen, waardoor je een daad zou kunnen verrichten die iedereen - zelfs je vijanden zouden kunnen noemen: den daad van een waarlijk van een waarlijk van eogstaand. Лучший лучший Керел. Ik houd van je - onder alle omstandigheden en altijd.

Доктор Ч. Е. Х. Буассевен, бестуурлид Концертгебау NV1903-1904 и 1915-1931 гг. (Зун ван Чарльз Буассевен, актер Альгемин Хандельсблад)

In de notulen van de bestuursvergaderingen van de NV wordt nergens vermeld из Mengelberg zich inderdaad tot het orkest heeft gewend. В Op 25 апреля был отмечен большой привет, который мы увидели среди музыкальных композиций: de eerste violisten André Spoor, Arnold Drilsma en MBSeemer, альтист SL Wertheim, виолончелист B. Drilsma en de hoboist Verheggen. En op 11 mei gaf hij het bestuur te kennen, что он самый kiezen tussen подол Андре Спура. Deze laatste werd derhalve ontslag aangezegd. Enkele weken eerder имел het bestuur overigens voering zelf een lijst opgesteld met veertien orkestleden, onder wie afgezien van de door Mengelberg genoemden de eerste альтист Саймон Спур, альтист de tweede violisten F. Togni, Trompetter en F. Frecelllo violisten, de tweede vii Бест, де тромпеттист Hofmeester en de slagwerker P. Jeuken. Volgens de notulen hebben tenslotte за 25 апреля 1904 г. Онслагает соло-флейтистом Бестом, концертмейстером Дж. Даменом, исполнителем на виолончели 1. Моссель, альтистом В. Дж. Герке и арфистом мевроу Hutschenruyter. Bij het vernieuwen van de contracten verdwenen tevens de solo-trompettist Hofmeester, en de heren S. Spoor, SL Wertheim en WG Robert (настоящий альтист). В ноябре 1904 года волгде ног хет онцлаг ван де хобоист Верхегген, тервейл ин де зомер ван дат яар ок концертмейстер Луи Циммерманн Вертрок, анжезиен хидж старейшины и бетере бетрекинг конькрейген. Zimmermann kwam overigens в 1910 году weer terug bij het Concertgebouworkest en bleef daaraan tot zijn Pensionering в 1940 году как концертмейстер вербонден. В общем, он дал вам эльфийскую музыку (в том числе Андре Спур и зондер Луи Циммерманн), он конфликтует с верлатеном хеббен ан ниет хет дертигтал, что в enkele boeken по het Concertgebouw vermeld wordt. Niettemin bevonden zich onder deze tien enkele van de belangrijkste musici van het orkest en hebben het bestuur en de orkestdirecteur zich de grootste moeite moeten getroosten om in de daardoor ontstane vakatures te voorzien. Произведение слова «Semper Crescendo» полностью в de herfst van 1904 nog in de notulen genoemd en verdwijnt dan geheel van het toneel.

Tot zo ver de citaten uit het boek over de geschiedenis van het Concertgebouw en de reden waarom mijn grootvader werd benoemd в 1904 году для администратора ван хет Концертгебау.

Де Веренигинг «Het Concertgebouworchest» находится в 1915/16 opgericht. Хаар Дель - это лучший исполнитель музыки ван де Штихтинг Конинклийк Концертгебуоркест. De Vereniging speelde een cruciale rol in de scheiding tussen het Concertgebouw NV en het Concertgebouworkest. В период с 1951 по 1952 год был zij vertegenwoordigd in de Commissie van Vier (Rijk, Gemeente, NV en orkest) die een nieuwe structuur moest voorbereiden. Vanaf de oprichting van de 'Nederlandse Orkeststichting, gevestigd te Amsterdam') в 1952 году draagt ​​de Vereniging mede bestuursverantwoordelijkheid. Dus 50 jaar позже toen Willem Hutschenruyter daartoe al pogingen ondernam.

Opmerkelijk был laatst de uitspraak van de huidige dirigent van het Concertgebouworkest Марисс Янсонс для Radio 4:

Марисс Янсонс (1943-) дирижент ван хет Концертгебуворкест «De leden van het orkest worden in vergelijking met het buitenland onderbetaald».

Саймон Рейнинк (1966) (39 jaar) De nieuwe directeur van het Concertgebouw. Wie Weet kan de nieuwe directeur Саймон Рейнинк (1966) hier iets aan doen om de leden van het Concertgebouworkest for hun wereldberoemde magistrale prestaties beter te belonen!

Если вы обнаружили какие-либо ошибки, пожалуйста, сообщите нам, выделив этот текст и нажав Ctrl + Enter.

Отчет об ошибке правописания

Нашим редакторам будет отправлен следующий текст: